Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleStaatscourant 2020, 41131VerkeersbesluitenIntrekking besluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, Wanningstraat 9 (zaaknummer 144646-2020)

Logo Zwolle

Afdeling Fysieke Leefomgeving

Sectie Vergunningen

nr.: 144646-2020

Zwolle, 23 juli 2020

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

overwegende:

dat bij besluit van 12 december 2019, met kenmerk 190886-2019 een gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd voor de woning aan de Wanningstraat 9 in Zwolle;

dat doorafschaffing van de auto de noodzaak tot het aldaar reserveren van een parkeerplaats komt te vervallen;

gelet op:

  • de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994;

  • de bepalingen van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

  • de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

  • de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten:

het besluit van 12 december 2019, met kenmerk 190886-2019 tot reservering van een gehandicaptenparkeerplaats aan de Wanningstraat 9 in Zwolle in te trekken en ter plaatse het bord model E6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord te verwijderen;

Ter inzage

Het besluit ligt na de datum van publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij de afdeling Fysieke Leefomgeving, sectie Vergunningen, Lübeckplein 2 in Zwolle. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14038.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Op de website van de gemeente Zwolle www.zwolle.nl/bezwaarindienen treft u alle informatie aan.

Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig. U kunt uw bezwaar ook schriftelijk indienen. Uw bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

  • uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;

  • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de

  • datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen);

  • de reden waarom u bezwaar maakt;

  • de datum en uw handtekening.

  • Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. U kunt dan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend. Het adres van de rechtbank is Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit besluit, dan kunt u contact opnemen met Esther Wagteveld of Annerie Liefers via telefoonnummer 14 038.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Zwolle,

 

Wilco IJzerman,

sectiehoofd afdeling Fysieke Leefomgeving.