Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2020, 40983VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT 698-2020

Logo Utrecht

Provincie Utrecht, 698-2020, gemeente De Bilt, N417, verlaging maximumsnelheid op de Koningin Wilhelminaweg te Maartensdijk.

Besluit van de provincie Utrecht van 14 juli 2020, nummer 820CE6DF, tot vaststelling van verkeersmaatregelen ten behoeve van de verlaging van de maximumsnelheid van 80 naar 60 km/uur voor alle verkeer op de Koningin Wilhelminaweg, provinciale weg N417, Maartensdijk in de gemeente De Bilt, hmp. 4.000 en hmp. 5.800.

Gebruikte afkortingen

RVV = Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

BABW = Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

Hmp. = hectometerpaal

Overwegingen

Op 7 juli 2014 hebben Provinciale Staten de Mobiliteitsvisie Provincie Utrecht 2014 – 2028 vastgesteld. Een van de doelen daarin is dat in 2028 het provinciale netwerk is versterkt doordat de provincie bij beheer en onderhoud en herinrichting van wegen een traject-gewijze aanpak kiest. Een van de maatregelen in de traject-gewijze aanpak op dit weggedeelte is het instellen van een maximumsnelheid van 60 km/uur waar het momenteel nog 80 km/uur betreft in overeenkomst met het principeprofiel GOW 60 km/u (hmp 4,0 - 5,75).

De N417 is opgenomen in de notitie ‘Snelheidsregimes op provinciale wegen’, 24 januari 2017 door GS vastgesteld, waarin is opgenomen dat de maximumsnelheid verlaagd kan worden naar 60 km/u buiten de bebouwde kom.

Noodzaak en doelstelling verkeersbesluit

Op grond van artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het BABW moet voor het nemen van verkeersmaatregelen en het aanbrengen van borden van bijlage I van het RVV 1990 en verkeerstekens op het wegdek een verkeersbesluit worden genomen. De doelstellingen van dit verkeersbesluit zijn het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van verkeer. Deze belangen zijn genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

Verplicht overleg politie

Zoals in artikel 24 van het BABW is voorgeschreven, is overleg gepleegd met de korpschef van de nationale politie over deze verkeersmaatregel. De daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering van de politie heeft ingestemd met de maatregel om de maximumsnelheid te verlagen, echter, het openbaar ministerie stelt zich op het standpunt dat 60 kilometerzones slechts worden ingesteld op wegvlakken waar zodanig infrastructurele maatregelen zijn getroffen dat deze zones zelf handhavend zijn. Handhaving door de politie zal plaatsvinden na reconstructie van de weg overeenkomstig het 60 km/uur regime.

Afweging belangen

Conform de landelijke CROW-richtlijnen is de maximumsnelheid voor een duurzaam veilige GOW buiten de bebouwde kom 80 km/uur. Echter deze 80 km/uur wringt met de huidige te smalle vormgeving van de N417. Omdat het verbreden van de N417 een zeer kostbare ingreep is wordt de snelheid op dit weggedeelte verlaagd. Ook omdat de N417 een beschermde weg is en dus niet geschikt is om extra verkeer te verwerken zal door de snelheidsverlaging het omrijden via de N417 minder interessant zijn als bijvoorbeeld op de A27 file staat.

Door de snelheidsverlaging neemt de rijtijd toe voor openbaar vervoer. Op dit traject rijdt één verbindende buslijn (lijn 55, 2 keer per uur) die de verbinding verzorgt tussen Utrecht en Maartensdijk. De verwachting is dat de snelheidsverlaging niet of nauwelijks impact heeft op de exploitatiekosten. Daar staat tegenover dat de veiligheid voor alle weggebruikers verbetert.

Bevoegdheid

De weggedeelten waar deze maatregelen worden getroffen, zijn in beheer bij de provincie Utrecht. Daarom zijn wij, Gedeputeerde Staten van Utrecht, op grond van artikel 18, lid 1, sub b, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegde bestuursorgaan om dit verkeersbesluit te nemen.

Besluit

In overeenstemming met de aangehechte en van dit verkeersbesluit deel uitmakende beeldmateriaal genaamd ‘Bijlage.698.2020.N417.Snelh.verl.pdf’, wordt de volgende maatregel uitgevoerd op de provinciale weg ten behoeve van de verlaging van de maximumsnelheid voor alle verkeer op de Koningin Wilhelminaweg te Maartensdijk, in de gemeente De Bilt, provinciale weg N417 hmp. 4.000 en hmp. 5.800:

Plaatsen:

2x Borden A1-60 (60 km/uur) van bijlage 1 van het RVV 1990 waarmee een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur op dit weggedeelte in de richting van Hollandse Rading/Maartensdijk wordt ingesteld. Plaatsing ter hoogte van hmp. 4.000 en hmp. 5.800;

2x Borden A2-60 (einde 60 km/uur) van bijlage 1 van het RVV 1990 waarmee de eerder aangegeven maximumsnelheid van 60 kilometer per uur op dit weggedeelte in de richting van Bunnik wordt beëindigd. Plaatsing ter hoogte van hmp. 4.000 en hmp. 5.800.

Met deze maatregelen wordt op de hoofdrijbaan van het wegvak Koningin Wilhelminaweg te Maartensdijk, in de gemeente De Bilt, N417 hmp. 4.000 en hmp. 5.800 een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur ingesteld.

Aandachtspunt

Bekendmaking

Dit verkeersbesluit ligt met bijbehorende tekening vanaf 28 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage in het provinciehuis van Utrecht en is in te zien na telefonische afspraak via +31302589111. Het besluit wordt ook elektronisch gepubliceerd in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Tevens hebben wij dit verkeersbesluit openbaar gemaakt via het internetdomein van de provincie Utrecht: http://www.provincie-utrecht.nl.

Rechtsbescherming

Dit besluit laat de eventuele toepassing van de Wegenverordening provincie Utrecht 2010 onverlet.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

namens hen,

Cock van Dijk

Teamleider domein Mobiliteit

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift bij het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier “Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD”.

Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl/formulierbezwaar.

Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten, uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding van het besluitnummer) de reden van bezwaar, ondertekening.

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Daarbij is een griffierecht verschuldigd (zie ook: www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/ voor de hoogte van het griffierecht). U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.