Vastgesteld voorbereidingsbesluit ‘Huisvesting Arbeidsmigranten Molenlanden’.

Logo Molenlanden

Burgemeester en wethouders van Molenlanden maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: De gemeenteraad van Molenlanden heeft in zijn vergadering van 16 juli 2020 besloten dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de Huisvesting van Arbeidsmigranten.

Het voorbereidingsbesluit is in werking getreden nadat het besluit gepubliceerd is en geldt voor de periode van één jaar. Het heeft tot doel te voorkomen dat zich tijdens de verdere voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan ongewenste ontwikkelingen kunnen voordoen die niet passend zijn in het beleid. Aanvragen voor ontwikkelingen die niet passen binnen de regels van het voorbereidingsbesluit worden aangehouden en wijzigingen van het bestaande gebruik naar huisvesting van arbeidsmigranten zijn niet toegestaan. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van dit verbod mits is aangetoond dat de huisvesting in overeenstemming is met het vastgestelde beleid, een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd en belangen van derden niet in onevenredige mate worden geschaad.

Het voorbereidingsbesluit ‘Huisvesting Arbeidsmigranten Molenlanden’ met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.1978.VBarbeidsmigranten-VG01

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.

Molenlanden, 24 juli 2020

Griffier

Drs. M.A.J. Teunissen

Burgemeester,

drs. T.C. Segers MBA

 

Naar boven