Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaStaatscourant 2020, 4041VerkeersbesluitenInstellen 60 km/u zone op de Bouvignedreef-Huisdreef-Stouwdreef.

Logo Breda

 

Z2019-006693 d.d. 20 januari 2020 .

 

Burgemeester en wethouders van Breda

 

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Het Algemeen Mandaatbesluit Breda 2019, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 15 januari 2019, van kracht geworden op 24 januari 2019, inzake de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten.

 

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit genomen worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Uit het oogpunt van:

• Het verzekeren van de veiligheid op de wegen

• Het beschermen van de weggebruikers en passagiers

• Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade

 

Is het gewenst om

Een maximumsnelheid van 60 km/u in te stellen op de Huisdreef, Bouvignedreef en Stouwdreef. Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekening ‘Bouvignedreef-Huisdreef-Stouwdreef 60 km/u-zone’ met tekeningnummer 313098.

 

Motivering

De Bouvignedreef, Huisdreef en Stouwdreef zijn wegen gelegen in het Mastbos, buiten de bebouwde kom van Breda. De wettelijk toegestane snelheid is momenteel 80km/u. Dit past echter niet bij het karakter van de wegen, boswegen met een aantal snelheidsremmende maatregelen. De wegen hebben een uitstraling van een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom. Daarnaast past de snelheid niet bij het gebruik, bestemmingsverkeer, recreatief bezoek van het bos of horecabezoek.

 

Daarom is besloten op deze wegen een maximumsnelheid van 60 km/u in te stellen. Aan de zijde van de Bouvignelaan sluit de Bouvignedreef dan aan op de bestaande 60 km/u zone. Hier eindigde voorheen dus de zone. Omdat de zone nu aansluiten worden hier het bord A01(60)zb, begin 60 km/u zone, en het bord A01-60-ze, einde 60km/u zone verwijderd. Het bord A01(60)zh, herhaling 60 km/u zone, wordt geplaatst.

 

Op de Huisdreef bij de aansluiting op de Burgemeester Kerstenslaan wordt het bord A01(60)zb, begin 60 km/u zone, en het bord A01(60)ze, einde 60km/u zone, geplaatst. Hier wordt het bord A1(50), maximum snelheid 50 km/u, verwijderd.

 

Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekening ‘Bouvignedreef-Huisdreef-Stouwdreef 60 km/u-zone’ met tekeningnummer 313098.

 

Belangenafweging

De maximumsnelheid op de wegen in het Mastbos is momenteel niet geheel duidelijk. Besloten is de snelheid uniform te maken en deze aan laten sluiten op de reeds bestaande 60 km/u zone op de Bouvignelaan.

 

Door het instellen van de maximumsnelheid ontstaat een duidelijke verkeerssituatie die past bij het wegbeeld te plaatse. Enkel de maximumsnelheid wijzigt voor het overige blijven de verkeerssituaties hetzelfde.

 

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie Zeeland-West-Brabant.

 

Besluiten

I. In verband met het instellen van een 60 km/u zone op de Bouvignedreef, Huisdreef en Stouwdreef de volgende borden te plaatsen en te verwijderen;

- Op het kruispunt Bouvignedreef-Bouvignelaan worden het bord A01(60)zb, begin 60 km/u zone, en het bord A01-60-ze, einde 60km/u zone verwijderd.

- Op de Huisdreef bij de aansluiting op de Burgemeester Kerstenslaan wordt het bord A01(60)zb, begin 60 km/u zone, en het bord A01(60)ze, einde 60km/u zone, geplaatst.

- Op de Huisdreef bij de aansluiting op de Burgemeester Kerstenslaan wordt het bord A1(50), maximum snelheid 50 km/u, verwijderd.

 

II. Een en ander overeenkomstig tekening, ‘Bouvignedreef-Huisdreef-Stouwdreef 60 km/u-zone’ met tekeningnummer 313098, welke onderdeel uitmaakt van dit besluit.

 

III. De datum van openbaarmaking van dit verkeersbesluit te bepalen op 20 januari 2020.

 

 

Breda, 20 januari 2020.

 

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Breda,

namens dezen,

Medewerker beleid & advies

 

 

A. Kuijpers.

 

Ter inzage

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielepublicaties.nl en www.overheid.nl. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Dhr. M. Proost via telefoonnummer 14 076.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

 

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

a. naam en adres

b. de dagtekening

c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is; Verkeersbesluit ‘Instellen 60 km/u zone op de Bouvignedreef-Huisdreef-Stouwdreef’

d. de gronden van het bezwaar

U wordt verzocht, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

 

Bijlagen onderdeel uitmakend van die besluit

‘Bouvignedreef-Huisdreef-Stouwdreef 60 km/u-zone’ met tekeningnummer 313098