Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OegstgeestStaatscourant 2020, 40357VerkeersbesluitenGemeente Leiden en gemeente Oegstgeest, ontwerp verkeersbesluit verkeersmaatregelen rond brug Poelgeest bij Haarlemmerweg, Muzikantenstraat, Oegstgeesterweg, Broekweg en Hugo de Vrieslaan

Logo Oegstgeest

Situatietekening: 2253842-01 t/m 08

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden en Burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest.

Gelet op de bepalingen van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990), de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Leiden en het daarop gebaseerde ondermandaatbesluit waarin de bevoegdheid tot het nemen van dit verkeersbesluit is ondergemandateerd aan de teammanager Ontwerp en Mobiliteit,

Overwegende dat:

 • in oktober 2006 de gemeentes Leiden en Oegstgeest overeen zijn gekomen dat een nieuwe brug gerealiseerd wordt;

 • deze brug gerealiseerd zal worden over de Haarlemmertrekvaart;

 • op deze manier de wijk Poelgeest en het Trekvaartplein met de Oegstgeesterweg verbonden worden;

 • de nieuwe verbinding bij zal dragen aan de versterking van de ontsluitingsstructuur;

 • deze verbeterde ontsluitingsstructuur een betere verbinding betekent voor alle weggebruikers (voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer);

 • het door de realisatie van de brug namelijk mogelijk wordt een busverbinding aan te bieden in de wijk Poelgeest;

 • nood- en hulpdiensten bij calamiteiten een snellere verbinding hebben met beide wijken;

 • de brug op de Oegstgeesterweg aangesloten wordt middels een voorrangskruispunt;

 • de brug op de Hugo de Vrieslaan aangesloten wordt en een voorrangskruispunt wordt ingesteld met het fiets-/bromfietspad op de Broekweg, waarbij het gemotoriseerde verkeer voorrang moet verlenen aan fiets-/bromfietsers op de Broekweg;

 • op de brug sprake is van een verhoogde gevaarzetting door het bochtige en hellende karakter en deze gevaarzetting rechtvaardigt een maximale snelheid in te stellen van 30 km per uur;

 • de brug Poelgeest aansluit op de Hugo de Vrieslaan en de parkeerverbodszone op de Hugo de Vrieslaan van kracht blijft en volgens artikel 19 van het BABW hier voor het plaatsen van de hierbij horende bebording geen verkeersbesluit voor hoeft worden genomen;

 • onder de brug door een fiets-/bromfietspad wordt gerealiseerd op de Haarlemmerweg;

 • gemotoriseerd verkeer na realisatie van de brug en het instellen van het fiets-/bromfietspad geen gebruik meer kan maken van de Haarlemmerweg;

 • daarmee de breedtebeperking op de Haarlemmerweg en de Cornelis van Steenishof wordt opgeheven;

 • de Muzikantenstraat wordt aangesloten op de brug Poelgeest

 • naast deze aansluiting een vrijliggend fiets-/bromfietspad wordt gerealiseerd wat aansluit op de Broekweg;

 • de weg die over de brug Poelgeest zal worden aangelegd nog geen naam heeft;

 • de bepaling van de straatnaam is voorgelegd bij de Straatnamencommissie;

 • in afwachting van de bepaling van de straatnaam de term ‘naam onbekend’ wordt gebruikt als in de te nemen besluiten gesproken wordt over de weg over de brug Poelgeest;

 • deze verkeersmaatregelen genomen worden overeenkomstig artikel 2 van de Wegenverkeerswet;

 • overleg is gepleegd met de (gemachtigde van de) korpschef van de politie, welke een positief advies heeft gegeven ten aanzien van de genoemde verkeersmaatregelen;

 • het verkeersbesluit gezamenlijk wordt genomen door gemeentes Oegstgeest en Leiden;

 • de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in beheer zijn bij of de gemeente Leiden of de gemeente Oegstgeest;

nemen, gelet op voorgaande, de volgende

 

BESLUITEN:

 • 1.

  het instellen tot een gebod tot het voorbij rijden van het bord aan de zijde die de pijl aangeeft (rechts) op de weg ‘naam onbekend’ en de Oegstgeesterweg, door het plaatsen van bord D2 (rechts) van bijlage 1 van het RVV 1990, nabij het kruispunt van de Oegstgeesterweg met de weg ‘naam onbekend’;

 • 2.

  het instellen van een voorrangskruispunt op de Oegstgeesterweg met de weg ‘naam onbekend’, waarbij het verkeer komende vanaf de weg ‘naam onbekend’ voorrang moet verlenen aan het verkeer op de Oegstgeesterweg, door het plaatsen van bord B1 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 nabij het kruispunt van de Oegstgeesterweg met de weg ‘naam onbekend’;

 • 3.

  het instellen van een voorrangskruispunt op het fietspad parallel aan de Oegstgeesterweg met de weg ‘naam onbekend’, waarbij het verkeer komende vanaf de weg ‘naam onbekend’ en het verkeer komende vanaf de Oegstgeesterweg, voorrang moet verlenen aan fietsers op het fietspad, door het plaatsen van bord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord OB503OB02 (kruisende fietsers in twee richtingen) en het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, nabij het kruispunt van de weg ‘naam onbekend’ en de Oegstgeesterweg;

 • 4.

  het instellen van een fietspad, tussen het kruispunt van de Oegstgeesterweg en de weg ‘naam onbekend’ en het kruispunt van de weg ‘naam onbekend’ en de Broekweg, door het plaatsen van bord G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 nabij het kruispunt van de weg ‘naam onbekend’ en de Broekweg en het kruispunt van de Oegstgeesterweg en de weg ‘naam onbekend’ en het bord G11 met onderbord OB502 (pijl wijzend naar links en rechts) van bijlage 1 van het RVV 1990 nabij de kruising van het fietspad Oegstgeesterweg en fietspad ‘naam onbekend’;

 • 5.

  het instellen van een voetgangersoversteekplaats, op het kruispunt Oegstgeesterweg met de weg ‘naam onbekend’, door het plaatsen van voetgangersoversteekplaatsmarkering zoals bedoeld in artikel 49 lid 2 van het RVV 1990 met daarbij borden L2 van bijlage 1 van het RVV 1990, volgens de uitvoeringsvoorschriften van het BABW nabij het kruispunt van Oegstgeesterweg met de weg ‘naam onbekend’;

 • 6.

  het instellen van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur op de weg ‘naam onbekend’, door het plaatsen van borden A1-30 van bijlage 1 van het RVV 1990 nabij het kruispunt van de weg ‘naam onbekend’ met de Oegstgeesterweg en het kruispunt van de weg ‘naam onbekend’ met de Hugo de Vrieslaan en bord A2-30 van bijlage 1 van het RVV 1990 nabij het kruispunt van de weg ‘naam onbekend’ met de Oegstgeesterweg;

 • 7.

  het aangeven van de nu al geldende 30 kilometer per uur zone op de Hugo de Vrieslaan en Stoelenmatterstraat/Muzikantenstraat, door het plaatsen van de borden A1-30-ZB en A2-30-ZE van bijlage 1 van het RVV 1990 nabij het kruispunt van de weg ‘naam onbekend’ met de Hugo de Vrieslaan en het kruispunt van de weg ‘naam onbekend’ met de Stoelenmatterstraat/Muzikantenstraat en hiermee aan te sluiten op de 30 kilometer zone die van kracht is op de Hugo de Vrieslaan en Stoelenmatterstraat/Muzikantenstraat;

 • 8.

  het instellen van een fiets-/bromfietspad op de Haarlemmerweg, tussen het pand aan de Haarlemmerweg met huisnummer 123 en ten zuiden van het kruispunt van de Broekweg met de Haarlemmerweg, door het plaatsen van de bord G12a nabij het pand aan de Haarlemmerweg 123 en ten zuiden van het kruispunt van de Broekweg met de Haarlemmerweg;

 • 9.

  het opheffen van de breedtebeperking op de Haarlemmerweg, tussen het kruispunt van de Haarlemmerweg met de Reizigersstraat en het te realiseren fiets-/bromfietspad nabij het pand aan de Haarlemmerweg met huisnummer 123, door het verwijderen van het bord C18 (2,3 meter) van bijlage 1 van het RVV 1990 nabij het kruispunt van de Haarlemmerweg en de Reizigersstraat;

 • 10.

  het opheffen van de geslotenverklaring op de Haarlemmerweg voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord aangegeven, tussen het kruispunt van de Haarlemmerweg met de Reizigersstraat en het te realiseren fiets-/bromfietspad vanaf het pand aan de Haarlemmerweg met huisnummer 123, door het verwijderen van het bord C20 (3,5 ton) van bijlage 1 van het RVV 1990 nabij het kruispunt van de Haarlemmerweg en de Reizigersstraat;

 • 11.

  het opheffen van de breedtebeperking op de Cornelis van Steenishof, tussen het pand aan de Cornelis van Steenishof met nummer 30 en het kruispunt van de Cornelis van Steenishof en de Hugo de Vrieslaan, door het verwijderen van het bord C18 (2,3 meter) van bijlage 1 van het RVV 1990 en waar geplaatst met onderbord OB401 (aantal meter) te verwijderen, nabij het kruispunt van de Cornelis van Steenishof en de Hugo de Vrieslaan en nabij het kruispunt van de Haarlemmertrekvaart en de Cornelis van Steenishof;

 • 12.

  het instellen van een voorrangskruispunt op het kruispunt van de weg ‘naam onbekend’ met het fiets-/bromfietspad op de Broekweg, waarbij het verkeer komend vanaf de weg ‘naam onbekend’ en vanaf de Hugo de Vrieslaan, voorrang moet verlenen aan fiets-bromfietsers op het fiets-/bromfietspad op de Broekweg, door het plaatsen van de borden B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord OB503OB04 (kruisende (brom-)fietsers in twee richtingen) en het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, nabij het kruispunt van de weg ‘naam onbekend’ en het fiets-/bromfietspad op de Broekweg;

 • 13.

  het instellen van een vrijliggend fiets-/bromfietspad tussen de Muzikantenstraat en de Broekweg, door het plaatsen van het bord G12a van bijlage 1 van het RVV 1990, nabij het kruispunt van de Muzikantenstraat en de Stoelenmatterstraat en het plaatsen van bord G12a van bijlage 1 van het RVV 1990 en onderbord OB502 (pijl wijzend naar links en rechts) nabij het kruispunt van de Broekweg en het aan te leggen fietspad tussen de Muzikantenstraat en de Broekweg;

 • 14.

  het instellen van een voorrangskruispunt op het kruispunt van de Muzikantenstraat en de Stoelenmatterstraat met het fiets-/bromfietspad tussen Muzikantenstraat en de Broekweg, waarbij het verkeer komend vanaf het vrijliggend fiets-bromfietspad voorrang moet verlenen aan verkeer op de Muzikantenstraat-Stoelenmatterstraat, door het plaatsen van bord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, nabij het kruispunt van de Muzikantenstraat en de Stoelenmatterstraat met het vrijliggend fiets-/bromfietspad tussen Muzikantenstraat en de Broekweg;

 • 15.

  het instellen van een verbod voor fietsers en gehandicaptenvoertuigen zonder motor, op de rijbaan van de weg ‘naam onbekend’ tussen de Hugo de Vrieslaan/Stoelenmatterstraat/Muzikantenstraat en de Oegstgeesterweg, door het plaatsen van borden C14 van bijlage 1 van het RVV 1990, nabij het kruispunt van de Broekweg met de weg ‘naam onbekend’/Hugo de Vrieslaan en het kruispunt Muzikantenstraat met de Stoelenmatterstraat;

 

Leiden, 14 juli 2020

burgemeester en wethouders van Leiden

Namens dezen,

 

 

M. Hermsen-Facon

Teammanager Ontwerp en Mobiliteit

 

Oegstgeest, 16 juli 2020

burgemeester en wethouders van Oegstgeest

Namens dezen,

 

 

S.M. van Eijk

Teammanager team Ruimte

Ontwerp verkeersbesluit

Het ontwerp verkeersbesluit is vanaf vrijdag 24 juli 2020. te vinden in de Staatscourant, www.overheid.nl. Een papieren versie van het ontwerp verkeersbesluit ligt van 24 juli 2020 tot en met 18 september 2020 in het Stadskantoor van de gemeente Leiden (Bargelaan 190) en in het gemeentehuis van de gemeente Oegstgeest (Rhijngeesterstraatweg 13). Belanghebbenden kunnen binnen acht weken na datum van publicatie in de Staatcourant hun zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden of gemeente Oegstgeest. Dat kan via www.leiden.nl/contact voor de gemeente Leiden of schriftelijk naar postbus 9100, 2300 PC Leiden of Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp verkeersbesluit brug Poelgeest’. Een mondelinge zienswijze is mogelijk na afspraak via tel 14 071. De zienswijzen op het ontwerpbesluit worden meegenomen in het definitieve besluit van burgemeester en wethouders. Op het definitieve besluit is alleen beroep mogelijk door diegenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit.