Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrutenStaatscourant 2020, 4018VerkeersbesluitenPuiflijk, instellen venstertijden stop- en parkeerverbod Kerkstraat

Logo Druten

Z/19/034104/302612

Burgemeester en wethouders van Druten

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op:

artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

artikel 15 lid 1 van de WVW, ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW) ingevolge de plaatsing van verkeersborden volgens bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer worden verkeersbesluiten genomen na overleg met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Tweestromenland;

het mandaatbesluit van het college van Burgemeester en Wethouders van 26-7-2018 om de bevoegdheid verkeersbesluiten te nemen te mandateren aan o.a. de beleidsadviseur openbare ruimte. 

Overwegende dat:

de Kerkstraat, binnen de bebouwde kom van Puiflijk ligt;

de Kerkstraat in beheer is bij de gemeente Druten;

de Kerstraat een erftoegangsweg is in een 30 km/h zone;

aan de Kerkstraat de basisschool t’Geerke is gelegen en dat de ouders/verzorgers bij het halen en brengen van de kinderen tot aan de schoolpoort rijden en parkeren en daarmee het vrije uitzicht op de schoolpoort belemmeren;

het instellen van een stopverbod van 15 m lengte vanaf de schoolpoort een passende maatregel is om het vrije uitzicht op de schoolpoort voor al het verkeer te waarborgen;

tijdens het brengen en halen van de kinderen zonder parkeerverbod veel langer dan nodig geparkeerd wordt in de strook langs de school, weggedeelte aan de zijde van de school vanaf de schoolpoort tot aan de inrit van het dorpshuis de Lier;

het gewenst is dat dit gedeelte meer gaat werken als een kiss and ride strook en dat dit met het instellen van een parkeerverbod gerealiseerd wordt. Het is immers toegestaan in het parkeerverbod even te stoppen om personen in- of uit te laten stappen;

tegenover de aan de zuidzijde van de Kerkstraat gelegen woningen, regelmatig hinderlijk geparkeerd wordt waardoor het in- en uitrijden van het perceel nauwelijks of niet mogelijk is;

op de Kerkstraat gedeelte aan de zijde van de school tot aan de inrit van Dorpshuis de Lier ’s avonds veelal geparkeerd wordt door bezoekers van de woningen en bezoekers van het dorpshuis de Lier;

daarmee een aaneengesloten rij voertuigen aan de zijde van de school geparkeerd staat en er geen ruimte meer beschikbaar is om elkaar te passeren met motorvoertuigen;

vanwege de bocht in de Kerkstraat geen goed zicht is op tegemoetkomend verkeer;

door de bewoners van de Kerkstraat 2, aangegeven is dat voertuigen regelmatig even inrit van Kerkstraat 2 oprijden om een tegenligger te laten passeren en dat de bewoner verzocht heeft om dit ongewenste gedrag te verminderen/verhelpen;

het uitwijken van de bestuurder naar een inrit verklaard kan worden met het gegeven dat het ’s avonds in het donker in de bocht van de Kerkstraat achteruit rijden moeilijk en gevaarlijk is en dat het even indraaien van een inrit door de bestuurder makkelijker en veiliger geacht wordt;

het uitwijken van verkeer op een particulier perceel ongewenst weggedrag is;

in 2019 in overleg met de basisschool en de melder is besloten het huidige parkeerverbod uit te breiden tot aan de inrit van de Lier en een stopverbod voor de schoolpoort in te stellen;

dit verkeersbesluit op 2 juli 2019 is genomen en de verkeersmaatregelen hebben afgelopen periode goed gefunctioneerd met betrekking tot het halen en brengen van de kinderen. Ook de bewoners van 1, 2, en 2a zijn tevreden met de verkeersmaatregelen en de verkeersveiligheid;

met uitzondering van het ingediende bezwaarschrift van de bewoners van Kerkstraat 4 t/m 12 zijn geen bezwaarschriften, brieven, meldingen of vragen hierover binnen gekomen over het verkeersbesluit m.b.t. het instellen van het parkeerverbod;

de bewoners van Kerkstraat 4 t/m 12 hebben een bezwaarschrift ingediend vanwege de te geringe parkeermogelijkheden in de directe omgeving van de woningen bij het permanente parkeerverbod;

de bewoners van Kerkstraat 4 t/m 12 hebben aangegeven graag direct tegenover de woningen te kunnen parkeren en hebben aangegeven begrip te hebben voor de maatregelen m.b.t. de veiligheid bij het brengen en halen van de kinderen;

het instellen van venstertijden voor het stop- en parkeerverbod tijdens het brengen en halen van kinderen, een goede maatregel is om tegemoet te komen aan de wens van de bewoners om meer parkeergelegenheid direct bij de woningen te hebben;

de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de WVW om de veiligheid op de weg te verzekeren en de vrijheid van het verkeer en de bruikbaarheid van de weg zoveel mogelijk te waarborgen;

het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven.

BESLUIT

 

 • 1.

  het herroepen van het bestaande verkeersbesluit d.d. 2 juli 2019 zaaknummer Z/19/034104 met betrekking tot het instellen van het stop- en parkeerverbod op de Kerkstraat Puiflijk, op het weggedeelte aan de zijde van de basisschool vanaf de schoolingang richting het dorpshuis de Lier;

 • 2.

  door het aanbrengen van een gele doorlopende markering(stopverbod), volgens bijlage 1 van het RVV 1990, op de Kerkstraat te Puiflijk, aan de zijde van de basisschool ’t Geerke vanaf de ingang schoolplein in oostelijke richting, 15 meter lang een stopverbod in te stellen;

 • 3.

  door het aanbrengen van een gele onderbroken markering(parkeerverbod), volgens bijlage 1 van het RVV 1990, op de Kerkstraat te Puiflijk, aan de zijde van de basisschool ’t Geerke aansluitend aan het stopverbod in oostelijke richting, tot aan de inrit van het dorpshuis de Lier, een parkeerverbod in te stellen;

 • 4.

  voor de besluiten 2. en 3. voor het gedeelte van de Kerkstraat aan de zijde van de basisschool ’t Geerke, vanaf de schoolpoort tot en met Kerkstraat 4, venstertijden in te stellen van 15 min. voor de start van de school tot 15 min. na de eindtijd. Door plaatsing van de borden E1 en E2, volgens bijlage 1 van het RVV 1990, met onderbord met de venstertijden (in de situatie januari ’20 zijn de venstertijden van ma t/m vrij van 8:15-8:45, 11:45-13:45 en 15:15-15:45 uur);.

 • 5.

  e.e.a. conform de bijbehorende tekening van 6-1-2020 met tekeningnummer 01394.

Druten 14 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Druten

Namens deze,

MJH Eijkhout

Beleidsadviseur openbare ruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaarschriftbijsluiter

Hoe maakt u bezwaar tegen dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen bezwaar maken. Dat doet u door een brief te schrijven aan de instantie die het besluit heeft genomen. In de meeste gevallen is dat het college van burgemeester en wethouders. Maar het kan ook gaan om een besluit van de raad of de burgemeester.

U stuurt uw bezwaar aan het college van burgemeester en wethouders (of raad of burgemeester) van Druten, Postbus 1, 6650 AA Druten.

Let op: uw bezwaarschrift per e-mail indienen is niet mogelijk!

Bezwaarschrift

De brief waarmee u bezwaar maakt heet bezwaarschrift.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

a. uw naam en adres

b. de datum

c. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

d. de reden waarom u bezwaar maakt

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en stuur zo mogelijk een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

Termijn

U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. Deze termijn begint op de dag na de bekendmaking van het besluit: dat is de dag ná de datum, waarop het besluit is verzonden. Uw bezwaar moet vóór het einde van de termijn bij ons binnen zijn.

Voorlopige voorziening

Wanneer u bezwaar maakt, blijft het besluit - in ieder geval totdat een beslissing op het bezwaarschrift is genomen - in stand. Om te voorkomen dat er onherstelbare gevolgen ontstaan, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland om een voorlopige voorziening vragen. Dat is een tijdelijke oplossing, die geldt totdat op uw bezwaar is beslist. In het geval van een omgevingsvergunning kan zo’n voorziening inhouden, dat voorlopig niet gebouwd mag worden.

Een verzoek om een voorlopige voorziening wordt op korte termijn behandeld. U stuurt uw schriftelijke verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Voor een voorlopige voorziening betaalt u een vergoeding: griffierecht. Een natuurlijk persoon betaalt bij de rechtbank € 48, - voor zaken die betrekking hebben op uitkering, huurtoeslag of belastingzaken. Voor de overige zaken betaalt een natuurlijk persoon € 178, -. Een rechtspersoon (vereniging, stichting, NV, BV) betaalt altijd € 354, -. Deze bedragen gelden vanaf 1 januari 2020.

Digitaal voorlopige voorziening instellen

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoekschrift in te dienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de secretaris van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Druten, te bereiken via 088 432 70 00.