Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkStaatscourant 2020, 3994VerkeersbesluitenVerkeersbesluit voor het instellen van een stopverbod in de Torenstraat te Katwijk aan Zee

Logo Katwijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk,

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: Wvw 1994) is het dagelijks bestuur van de gemeente Katwijk bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Op grond van het Mandaatreglement gemeente Katwijk 2018 en het Mandaatregister 2018 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Ruimte en Veiligheid.

Vereiste van het besluit

Gelet op:

 • artikel 15 lid 1 van de Wvw 1994, op grond waarvan de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, krachtens een verkeersbesluit geschiedt;

 • artikel 12 BABW, op grond waarvan het plaatsen of verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit geschiedt;

 • artikel 14 BABW, op grond waarvan de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking wordt gebracht;

 • artikel 24 BABW, op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van politie of diens gemandateerde;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat:

 • op de Torenstraat voertuigen op de rijbaan parkeren;

 • op dit wegvak geen parkeervakken zijn gerealiseerd;

 • het in de huidige situatie niet verboden is om op deze locatie voertuigen op de rijbaan te parkeren;

 • grote voertuigen van de Torenstraat gebruik maken om het achterliggende gebied met bedrijven te bereiken of de ondergrondse vuilcontainer te legen;

 • de enige alternatieve route naar dit achterliggende gebied een hoogtebeperking kent;

 • het daarom niet voor alle voertuigen mogelijk is een alternatieve route te volgen;

 • de aansluiting van de Torenstraat met de Voorstraat erg krap is;

 • geparkeerde voertuigen de ruimte om de draai te maken nog verder beperken;

 • er in het verleden al eens schade is veroorzaakt hierdoor;

 • bij een parkeerverbod bezitters van een gehandicaptenparkeerkaart wel kortdurend mogen parkeren;

 • ook kortdurend parkeren in deze situatie niet gewenst is;

 • een parkeerverbod in deze situatie dan ook niet afdoende is;

 • er voldoende parkeergelegenheid in de omgeving aanwezig is;

 • de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Katwijk;

 • het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • overeenkomstig artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van politie of diens gemandateerde;

is het daarom gewenst om:

 • een stopverbod in te stellen op de Torenstraat bij het kruispunt met de Voorstraat;

Gelet op artikel 2 Wvw 1994 strekt de in dit besluit genoemde verkeersmaatregel tot:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij:

 • 1.

  het instellen van een stopverbod op de Torenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Voorstraat, door het plaatsen van twee gele doorgetrokken strepen, zoals bedoeld in artikel 24 van het RVV 1990, over een lengte van 10 meter;

 • 2.

  deze maatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening nummer 20153-19-726-BP-E;

 • 3.

  de bekendmaking van dit verkeersbesluit te laten geschieden door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

Katwijk, 14 januari 2020

namens burgemeester en wethouders van Katwijk,

D.S. Schrijver

Afdelingshoofd Ruimte en Veiligheid

Bijlagen

 • Situatietekening nummer 20153-19-726-BP-E

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk. Vermeld in uw bezwaarschrift uw naam, adres en handtekening, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar. Graag een kopie van het besluit meesturen.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op www.katwijk.nl.

Bij spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, van de rechtbank te Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U dient een kopie van het bezwaarschrift toe te voegen. Digitaal indienen kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben.