Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MeppelStaatscourant 2020, 3980Ruimtelijke plannenMededeling voorbereidingsbesluit Transformatiegebied Noordpoort 2020

Logo Meppel

Burgemeester en Wethouders van Meppel maken op grond van artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 16 januari 2020 heeft besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor Transformatiegebied Noordpoort, zoals weergegeven op de verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.0119.TransFormGeb2020-VBC1, en te verklaren dat voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit is gericht op het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen ter plaatse en bevat tevens een verbod om het gebruik van gronden en/of bouwwerken in het gebied te wijzigen. Van dit verbod kan het bevoegd gezag afwijken via een omgevingsvergunning voor zover de bouwplannen of het gebruik niet strijdig zijn met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

Inwerkingtreding

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 17 januari 2020 en geldt voor de duur van één jaar.

Waar kunt u het voorbereidingsbesluit inzien?

Het besluit ligt vanaf 17 januari 2020 in papieren vorm ter inzage in het stadhuis en kan vanaf 18 januari 2020 ook digitaal geraadpleegd worden via www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website.

Bezwaar en beroep

Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer 140522.

Meppel, 17 januari 2020.

Burgemeester en Wethouders van Meppel.