Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HengeloStaatscourant 2020, 3963VerkeersbesluitenVerkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen Boekeloseweg

Logo Hengelo

3010205

Gemeente Hengelo

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Problematiek

Auto’s rijden op brandstoffen die op raken; aardgas, benzine en diesel. Ook stoten ze stoffen uit die slecht zijn voor het klimaat en de lucht die we inademen. Daarom stimuleert gemeente Hengelo het rijden op andere, schone, brandstoffen. Auto’s die rijden op (groene) elektriciteit zijn bijvoorbeeld niet schadelijk voor het klimaat en de lucht. Veel autofabrikanten produceren elektrische auto’s. In Hengelo rijden al veel mensen met zo’n auto rond. Je kunt de auto thuis aan het stopcontact opladen. Maar niet iedereen heeft genoeg ruimte bij zijn huis om de auto te parkeren. De gemeente laat daarom laadpalen in Hengelo plaatsen. Naar aanleiding van een verzoek van een bewoner in de omgeving van de Boekeloseweg worden er twee parkeerplaatsen aan de Boekeloseweg voorzien van een laadpaal. Deze parkeerplaatsen zijn alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen.

Motivatie

Overwegende dat:

gemeente Hengelo het rijden met elektrische auto’s stimuleert; belangrijke voordelen zijn dat elektrische auto’s geen CO2 en fijnstof uitstoten en daarmee minder schadelijk voor het milieu zijn; elektrische auto’s bovendien minder stank veroorzaken en ook stiller zijn; de ‘brandstof’ voor elektrische auto’s goedkoper is dan diesel of benzine; elektromotoren minder onderhoud vragen dan verbrandingsmotoren; er twee openbare parkeerplaatsen worden ingericht, uitsluitend bedoeld als parkeer- en oplaadvoorziening van elektrische voertuigen; het verloren gaan van twee openbare parkeerplaatsen ten gunste van twee parkeerplaatsen voor een selecte groep gebruikers acceptabel wordt gezien vanwege de vele voordelen; dat dit verkeersbesluit mede genomen wordt voor het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.  

Procedure

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. In het “Mandaatbesluit 2018” van de gemeente Hengelo is vastgesteld dat het afdelingshoofd van de afdeling Wegen, Groen en Water gemandateerd is om verkeersbesluiten te nemen.  

Advies politie

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van Politie eenheid Oost-Nederland, die kan instemmen met bovengenoemde maatregel. Er dient gelet op de handhavingscapaciteit en prioriteitstelling van Politie Twente rekening mee te worden gehouden, dat er geen structurele handhaving of controle zal gaan plaatsvinden.

BESLUIT

Aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Boekeloseweg door het plaatsen van het verkeersbord E4 van het RVV 1990 met onderbord “opladen elektrische voertuigen” conform bijgevoegde overzichtstekening

Hengelo 21 januari 2020

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Wanneer u belanghebbende bent kunt u, tijdens de inzagetermijn, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht (postbus 10067, 8000 GB Zwolle) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als een bezwaarschrift