Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaStaatscourant 2020, 3962VerkeersbesluitenGehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van Brandebeemd huisnummer 23.

Logo Breda

 

Z2020-000188 d.d. 17 januari 2020.

 

Burgemeester en wethouders van Breda

 

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Het Algemeen Mandaatbesluit Breda 2019, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 15 januari 2019, van kracht geworden op 24 januari 2019, inzake de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten.

 

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit genomen worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Uit het oogpunt van:

• Het verzekeren van de veiligheid op de wegen

• Het beschermen van de weggebruikers en passagiers

 

Is het gewenst om

Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen op de Brandebeemd ter hoogte van huisnummer 23. Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekening ‘GPP Brandebeemd 23’.

 

Motivering

 

Een bewoner van Brandebeemd 23 heeft op basis van de ‘Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Breda 2019’ recht op een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Deze heeft hiervoor een aanvraag ingediend bij de gemeente. De aanvrager voldoet aan de eisen zoals opgenomen in artikel 2 van de beleidsregel. Door een verkeersopzichter van de afdeling Beheer/Uitvoering is te plaatse bekeken welke parkeerplaats het meest geschikt is en voldoet aan de eisen zoals opgenomen in artikel 2 lid 3 sub e en f en artikel 6 van de beleidsregels.

 

Derhalve wordt één parkeerplaats in de Brandebeemd ter hoogte van huisnummer 23 gereserveerd als gehandicaptenparkeerplaats. Enkel het voertuig met het kenteken dat op het onderbord vermeld staat mag op deze parkeerplaats geparkeerd worden.

 

Het bord E6, gehandicaptenparkeerplaats, met een onderbord met daarop het kenteken van de auto van de rechthebbende van de parkeerplaats wordt bij de betreffende parkeerplaats geplaatst. Een en ander zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekening ‘GPP Brandebeemd 23’. Het parkeervak wordt gemarkeerd met hoekmarkeringen en waar mogelijk wordt een steen in de bestrating aangebracht met hetzelfde teken als op bord E6.

 

Indien een van de redenen zich voordoen zoals opgenomen in artikel 4 en 5 van de ‘Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Breda 2019’ wordt de parkeerplaats op kenteken opgeheven.

 

Belangenafweging

 

Op basis van vastgesteld beleid heeft een bewoner van Brandebeemd 23 recht op gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Derhalve is gezocht naar de meest geschikte locatie welke voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de ‘Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken Breda 2019’.

 

Overige weggebruikers kunnen geen gebruik meer maken van de betreffende parkeerplaats omdat deze voor een specifieke gebruiker gereserveerd wordt. Het college heeft het belang van de aanvrager, welke recht heeft op een parkeerplaats op kenteken op basis van het vastgestelde beleid, laten prevaleren boven de belangen van overige weggebruikers om op de betreffende parkeerplaats te mogen parkeren.

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie Zeeland-West-Brabant.

 

Besluiten

I. Een gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen op de Brandebeemd ter hoogte van huisnummer 23. In verband hiermee het bord E6, gehandicaptenparkeerplaats, met een onderbord met daarop het kenteken van de auto van de rechthebbende van de parkeerplaats, bij de betreffende parkeerplaats geplaatst.

 

II. Een en ander overeenkomstig tekening, ‘GPP Brandebeemd 23’, welke onderdeel uitmaakt van dit besluit.

 

III. De datum van openbaarmaking van dit verkeersbesluit te bepalen op 17 januari 2020.

 

 

Breda, 17 januari 2020.

 

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Breda,

namens dezen,

Medewerker beleid & advies

 

 

A. Kuijpers.

 

Ter inzage

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielepublicaties.nl en www.overheid.nl. Nadere informatie kan worden ingewonnen via telefoonnummer 14 076.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

 

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

a. naam en adres

b. de dagtekening

c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is; Verkeersbesluit ‘Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van Brandebeemd huisnummer 23’

d. de gronden van het bezwaar

U wordt verzocht, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

 

Bijlagen onderdeel uitmakend van die besluit

Tekening ‘GPP Brandebeemd 23’