Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
IJsselsteinStaatscourant 2020, 39298Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan ‘Kindcentrum Touwlaan’ en besluit geen exploitatieplan vast te stellen

Logo IJsselstein

Burgemeester en wethouders van gemeente IJsselstein maken ingevolge de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

 

De gemeenteraad van IJsselstein heeft bij besluit van 2 juli 2020 het bestemmingsplan ‘Kindcentrum Touwlaan’ (NL.IMRO.0353.201801KCTouwlaan-vg01) vastgesteld. Tevens heeft de gemeenteraad van IJsselstein op die datum besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 

Dit bestemmingsplan is opgesteld om de realisatie van een kindcentrum aan de Touwlaan plaatse van de voormalige Fatimaschool mogelijk te maken.

 

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 23 juli 2020 voor een periode van zes weken (tot en met 3 september) voor iedereen ter inzage tijdens openingstijden bij het Klantcontactcentrum in het stadhuis van IJsselstein. Daarnaast is het plan digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl via planidentificatie (NL.IMRO.0353.201801KCTouwlaan-vg01)

 

Beroep

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht kunnen met ingang van 23 juli 2020 voor een periode van zes weken (tot en met 3 september) beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zienswijzen in te dienen.

 

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Voorlopige voorziening

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

 

Inwerkingtreding

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepsschrift eveneens een verzoek om een voorlopige voorziening is aangevraagd.

 

IJsselstein, 22 juli 2020

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN