Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (L)Staatscourant 2020, 38735VerkeersbesluitenBesluit van burgemeester en wethouders van Bergen (L.).

Logo Bergen (L)

 

Datum:20 juli 2020

Onderwerp: Het wijzigen van de voorrangsregeling op het kruispunt De Vissert - Het Leuken te Well.

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen(L.) nemen,

 

Gelet op:

 • artikel 15, eerste lid, van de wegenverkeerswet 1994 waarin is opgenomen dat een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie Limburg Noord;

 • het besluit van de gemeenteraad d.d. 2 mei 1995 waarbij aan het college machtiging is verleend tot het nemen van Verkeersbesluiten;

 • het besluit van het college d.d. 15 december 2015 waarbij mandaat verleend is aan het hoofd Ruimtelijk Domein tot het nemen van verkeersbesluiten voor verkeersmaatregelen;

 

Overwegende dat:

 • De Vissert en Het Leuken zijn gelegen in de gemeente Bergen (L.);

 • deze wegen in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Bergen (L.);

 • De Vissert en Het Leuken zijn in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) 2014 aangewezen als erftoegangsfunctie type 1 (ETW-1) met een maximumsnelheid van 60 km/uur;

 • deze wegen buiten de bebouwde kom zijn gelegen;

 • het kruispunt Het Leuken – De Vissert is ingericht als voorrangskruispunt, waarbij het verkeer op Het Leuken en De Vissert richting Well in de voorrang is opgenomen;

 • door de huidige voorrangssituatie het verkeer van en naar de toeristische voorzieningen aan Het Leuken/De Kamp veelal gebruik maken van de wegen door Well, waaronder Sterrenbos;

 • de route Het Leuken - De Vissert de beoogde route is voor het toeristisch verkeer van en naar de provinciale weg N271;

 • De Vissert duurzaam veilig wordt ingericht om deze verkeersstroom te verwerken.

 • In samenhang met deze maatregel de voorrangssituatie op het kruispunt Het Leuken – De Vissert moet worden gewijzigd.

 • door de wijziging van de voorrangssituatie de verkeersstromen op en rondom het kruispunt veranderen;

 • door deze maatregel de hoeveelheid verkeer op Sterrenbos (Well) zal afnemen;

 • hierdoor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Well zal verbeteren;

 • de wijziging van de voorrangssituatie nauwelijks hinder oplevert voor het verkeer;

 • de maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren en weggebruikers en passagiers te beschermen;

 

gelet op het voorgaande, de volgende

BESLUITEN:

 • Het wijzigen van de voorrangsregeling op het kruispunt De Vissert - Het Leuken te Well waarbij het verkeer van en naar Well voorrang moet verlenen aan het doorgaand verkeer op De Vissert en Het Leuken door middel van het toepassen van een uitritconstructie conform bijgevoegde tekening en het plaatsen van het bord B6 conform Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • de bebording te plaatsen zoals aangegeven op de bijgevoegde situatietekening.

 

 

 

Burgemeester en Wethouders van Bergen,

namens dezen,

het hoofd Afdeling Ruimtelijk Domein,

Mr. A. Derks

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit bezwaar aantekenen bij burgemeester en wethouders van Bergen (L), Postbus 140, 5854 ZJ Bergen.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na publicatie van dit besluit.

Een ingediend bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

 

Voorts kunt u, na het maken van bezwaar, op grond van artikel 8:81 Awb de voorzieningenrechter van de rechtbank te Roermond, Postbus 950 te 6040 AZ Roermond, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. U kunt deze ook digitaal indienen via Loket rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.