Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HellendoornStaatscourant 2020, 38183Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan “Poggenbeltweg 21 en 21b te Haarle”

Logo Hellendoorn

Bij de publieksbalie in het huis voor Cultuur en Bestuur, Willem Alexanderstraat 7 in Nijverdal ligt met ingang van zaterdag 18 juli 2020 gedurende zes weken - derhalve tot en met zaterdag 29 augustus 2020 - ter inzage het besluit van de raad van de gemeente Hellendoorn van 7 juli 2020, nummer 2020-020158 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Poggenbeltweg 21 en 21b te Haarle”.

Het inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan via https://afspraken.hellendoorn.nl/ of neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer 0548-630 214.

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan met de unieke ID: NL.IMRO.

0163.BPBUPOGBWG21EN21B-VG01 inzien op ruimtelijkeplannen.nl via de link:

https://bit.ly/3fl7dpS

Downloaden van het vastgestelde plan is mogelijk via de link:

https://bit.ly/2OdMtnX

Met dit bestemmingsplan wordt beoogd om aan de Poggenbeltweg 21 en 21b te Haarle:

  • na sloop van de gebouwen behorende bij een ter plaatse geëxploiteerd varkensbedrijf, dat word beëindigd;

  • met toepassing van het beleid “rood-voor-rood met gesloten beurs” de realisering van twee nieuwe woningen planologisch mogelijk te maken;

  • waarbij de ter plaatse uitgevoerde zorgactiviteiten worden gecontinueerd.

Aangezien niemand tijdig een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan heeft kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad, kunnen uitsluitend belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

Het beroepschrift dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:

- uw naam en adres;

- een dagtekening;

- een omschrijving van het bestreden besluit;

- de gronden waarop uw beroep stoelt (de motivering).

Het is voor een burger ook mogelijk om beroep aan te tekenen via het digitaal loket. Klik voor meer informatie hierover op deze (hyper)link; https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ Om daarvan gebruik te kunnen maken, dient u de beschikking te hebben over een Digid-code.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het indienen van een beroepschrift schorst het in werking treden van het bestemmingsplan niet. Daartoe kan, eveneens gedurende de termijn van terinzagelegging, een verzoek om schorsing en/of voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.