Ontwerpbestemmingsplan 4e herziening bestemmingsplan Buitengebied

Logo Veere

Burgemeester en wethouders van Veere maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 16 juli 2020 t/m 26 augustus 2020 het ontwerp 4e herziening bestemmingsplan Buitengebied ter inzage ligt. Dit bestemmingsplan omvat:

-aanpassing van de verbeelding ter plaatse van het strand bij Dishoek tot aan de gemeentegrens met Vlissingen zodat geen uitbreiding van slaaphuisjes mogelijk is;

-het doorvoeren van verbeterpunten in de regels en op de verbeelding en het opnemen van een nieuwe ontwikkeling.

Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp besluit liggen van 16 juli 2020 t/m 26 augustus 2020 ter inzage. Het digitale ontwerp bestemmingsplan is vanaf 16 juli 2020 beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en is te vinden onder plannummer NL.IMRO.0717.0153BPBgbH4-OW01. Tevens is het ontwerp bestemmingsplan vanaf dan in te zien op de gemeentelijke website www.veere.nl onder “Inwoners & Bezoekers – Bouwen & Wonen – Ruimtelijke plannen buiten de kernen – 4e herziening bestemmingsplan Buitengebied”. Ten slotte is er de mogelijkheid om het plan in te komen zien op het gemeentehuis. Van 16 juli 2020 t/m 26 augustus 2020 heeft iedereen de mogelijkheid mondeling of schriftelijk een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met Ella Louwerse, tel. 0118-555355.

 

Domburg, 15 juli 2020.

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, De burgemeester,

J.F.M. Steinbusch R.J. van der Zwaag

Naar boven