Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereStaatscourant 2020, 38146Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan 4e herziening bestemmingsplan Buitengebied

Logo Veere

Burgemeester en wethouders van Veere maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 16 juli 2020 t/m 26 augustus 2020 het ontwerp 4e herziening bestemmingsplan Buitengebied ter inzage ligt. Dit bestemmingsplan omvat:

-aanpassing van de verbeelding ter plaatse van het strand bij Dishoek tot aan de gemeentegrens met Vlissingen zodat geen uitbreiding van slaaphuisjes mogelijk is;

-het doorvoeren van verbeterpunten in de regels en op de verbeelding en het opnemen van een nieuwe ontwikkeling.

Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp besluit liggen van 16 juli 2020 t/m 26 augustus 2020 ter inzage. Het digitale ontwerp bestemmingsplan is vanaf 16 juli 2020 beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en is te vinden onder plannummer NL.IMRO.0717.0153BPBgbH4-OW01. Tevens is het ontwerp bestemmingsplan vanaf dan in te zien op de gemeentelijke website www.veere.nl onder “Inwoners & Bezoekers – Bouwen & Wonen – Ruimtelijke plannen buiten de kernen – 4e herziening bestemmingsplan Buitengebied”. Ten slotte is er de mogelijkheid om het plan in te komen zien op het gemeentehuis. Van 16 juli 2020 t/m 26 augustus 2020 heeft iedereen de mogelijkheid mondeling of schriftelijk een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met Ella Louwerse, tel. 0118-555355.

 

Domburg, 15 juli 2020.

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, De burgemeester,

J.F.M. Steinbusch R.J. van der Zwaag