Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2020, 37971Ruimtelijke plannenBestemmingsplan ‘Buitengebied CO2-leiding’

Logo Haarlemmermeer

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 2 juli 2020 nummer 2020.0001344 het bestemmingsplan ‘Buitengebied CO2 leiding’ met de planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGlgbco2leiding-C001 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan

Dit bestemmingsplan omvat de aanleg van een CO2-leiding ten zuiden van Nieuw-Vennep, het gebruik van een bestaande niet meer in gebruik zijnde gasleiding ten oosten van de A4 in Rijsenhout ten behoeve van CO2 en de realisatie van een reduceerstation aan de Venneperweg te Burgerveen.

 

Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting) kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/ro 

De stukken liggen ook ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp, Raadhuisplein 1. Op afspraak zijn deze dagelijks in te zien van 9 -17 uur. Een afspraak hiervoor maakt u via 0900 – 1852. Het is niet uit te sluiten dat vanwege maatregelen ten aanzien van het coronavirus nadere beperkingen worden gesteld aan het inzien van de stukken op het raadhuis.

De terinzagelegging begint op 14 juli 2020 en duurt zes weken.

Beroep

Binnen de zes weken waarin de stukken ter visie liggen, kunnen de volgende belanghebbenden

beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

a. belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad;

b. belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om

een zienswijze in te dienen;

Het beroep richt u schriftelijk aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag, of digitaal via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Digitaal beroep instellen is alleen mogelijk voor burgers. Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde termijn van terinzagelegging. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld, kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Indien het verzoek om voorlopige voorziening tijdens de beroepstermijn is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Voor het in behandeling nemen van het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.