Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2020, 37447Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Lemmer - Binnen de Rondweg en Tramdijk West (gewijzigd vastgesteld)

Logo De Fryske Marren

 

Met ingang van vrijdag 10 juli 2020 tot en met donderdag 20 augustus 2020 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Lemmer - Binnen de Rondweg en Tramdijk West ter inzage. Het bestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Plangebied

Het bestemmingsplan bevat de juridisch-planologische regeling van de woonwijk Tramdijk West (aan de noordwestzijde van Lemmer) en het gebied binnen de Rondweg (gebied grofweg gelegen tussen de Rondweg en het centrum van Lemmer).

 

Wijzigingen

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. Voor een overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen die als bijlage bij de toelichting van het vastgestelde bestemmingsplan is opgenomen.

 

Doel

De actualisatie heeft in beginsel een conserverend karakter. Als basis voor het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de bestaande bestemmingen afgewogen tegen de feitelijke situatie, die vervolgens op basis van nieuwe standaarden, maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving (bijvoorbeeld vergunningsvrij bouwen) worden geactualiseerd. Daar waar zich in de afgelopen periode ontwikkelingen hebben voorgedaan die door middel van een vergunning en/of een planologische procedure zijn gerealiseerd, zijn deze meegenomen in het bestemmingsplan.

 

Waar ter inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken, kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.BPLEM16RONDWEGWEST-VA01.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

 

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

 

 

Joure, 9 juli 2020

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren