Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2020, 36874VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT 696-2020

Logo Utrecht

Provincie Utrecht, 696-2020, gemeenten Lopik en Montfoort , N204, geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen op de parallelweg M.A. Reinaldaweg langs de N204 vanaf de Dorp naar Blokland.

 

Besluit van de provincie Utrecht van 30 juni 2020, nummer 820F98CA, tot vaststelling van verkeersmaatregelen ten behoeve van de geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen met uitzondering van tractoren en brommobielen op de parallelweg M.A. Reinaldaweg langs de N204 vanaf de Dorp naar Montfoort in de gemeenten Lopik en Montfoort, vanaf hmp. 12.400 tot hmp. 14.900.

Gebruikte afkortingen

RVV = Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

BABW = Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

Hmp. = hectometerpaal

Overwegingen

Om sluipverkeer, dat veelvuldig gebruik maakt van de parallelweg langs de M.A. Reinaldaweg (N204), tegen te gaan wordt op deze parallelweg een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen met uitzondering van tractoren en brommobielen ingesteld door vanaf de Dorp naar Montfoort in de gemeenten Lopik en Montfoort het bord C12, met onderbord “uitgezonderd tractoren en brommobielen” te plaatsen.

Noodzaak en doelstelling verkeersbesluit

Op grond van artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het BABW moet voor het nemen van verkeersmaatregelen en het aanbrengen van borden van bijlage I van het RVV 1990 en verkeerstekens op het wegdek een verkeersbesluit worden genomen. De doelstellingen van dit verkeersbesluit zijn het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van verkeer. Deze belangen zijn genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

Verplicht overleg politie

Zoals in artikel 24 van het BABW is voorgeschreven, is overleg gepleegd met de korpschef van de nationale politie over deze verkeersmaatregel. De daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering van de politie heeft ingestemd met de maatregel van de geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen met uitzondering van tractoren en brommobielen op de parallelweg M.A. Reinaldaweg langs de N204 vanaf de Dorp naar Montfoort in de gemeente Lopik, vanaf hmp. 12.400 tot hmp. 14.900.

Afweging belangen

Fietsers, bromfietsers, tractoren en voetgangers maken gebruik van de parallelweg langs de M.A. Reinaldaweg N204. Sluipverkeer zorgt in de ochtendspits voor gevaarlijke situaties voor met name schoolgaand fietsverkeer en voetgangers. De parallelweg wordt ter hoogte van de Dorp in noordelijke richting afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Deze afsluiting geldt niet voor brommobielen en landbouwverkeer. De afsluiting wordt door bord C12 met onderbord “uitgezonderd tractoren en brommobielen” aangegeven. De effecten van deze maatregel zijn dat het sluipverkeer in noordelijke richting een overtreding begaat.

Bevoegdheid

De weggedeelten waar deze maatregelen worden getroffen, zijn in beheer bij de provincie Utrecht. Daarom zijn wij, Gedeputeerde Staten van Utrecht, op grond van artikel 18, lid 1, sub b, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegde bestuursorgaan om dit verkeersbesluit te nemen.

Besluit

In overeenstemming met de aangehechte en van dit verkeersbesluit deel uitmakende beeldmateriaal genaamd ‘Bijlage.698.2020.N204.parall.pdf’, wordt de volgende maatregel uitgevoerd op de provinciale weg ten behoeve van de geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen op de parallelweg M.A. Reinaldaweg langs de N204 vanaf de Dorp naar Montfoort in de gemeente Lopik, vanaf hmp. 12.400 tot hmp. 14.900.

Plaatsen

  • Plaatsen van bord C12 van bijlage 1 van het RVV 1990, met onderbord “uitgezonderd tractoren en brommobielen” om zo de parallelweg af te sluiten voor alle motorvoertuigen met uitzondering van tractoren en brommobielen, ter hoogte van hmp. 12.400 tot hmp. 14.900.

Met deze maatregel wordt op de parallelweg van het wegvak M.A. Reinaldaweg, in de gemeenten Lopik en Montfoort, N204 hmp. 12.400 tot hmp. 14.900 een afsluiting ingesteld voor alle motorvoertuigen met uitzondering van tractoren en brommobielen.

Aandachtspunt

Dit besluit laat de eventuele toepassing van de Wegenverordening provincie Utrecht 2010 onverlet.

Bekendmaking

Dit verkeersbesluit ligt met bijbehorende tekening vanaf 7 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage in het provinciehuis van Utrecht en is in te zien na telefonische afspraak via +31302589111. Het besluit wordt ook elektronisch gepubliceerd in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Tevens hebben wij dit verkeersbesluit openbaar gemaakt via het internetdomein van de provincie Utrecht: http://www.provincie-utrecht.nl.

Rechtsbescherming

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

namens hen,

Cock van Dijk

Teamleider domein Mobiliteit

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift bij het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier “Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD”. Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl/formulierbezwaar.

Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten, uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding van het besluitnummer) de reden van bezwaar, ondertekening.

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Daarbij is een griffierecht verschuldigd (zie ook: www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/ voor de hoogte van het griffierecht). U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.