Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkStaatscourant 2020, 3683OverigGewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan “De Horn fase 1b”

Logo Katwijk

Het gewijzigde vastgestelde uitwerkingsplan “De Horn fase 1b” (met bijbehorende stukken) van de gemeente Katwijk liggen van 17 januari 2020 tot en met 27 februari 2020 ter inzage.

Plangebied

Het plangebied van het uitwerkingsplan “De Horn fase 1b” omvat een noordoostelijk deel van het bestemmingsplan “De Horn” en ligt tussen de Oegstgeesterweg en de watergang De Vliet te Katwijk.

Dit uitwerkingsplan maakt de bouw van maximaal 8 woningen en 1 woonboot mogelijk. Het gaat hierbij om vrijstaande woningen.

Ter inzage

Het uitwerkingsplan is te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl en www.katwijk.nl onder bekendmakingen en vervolgens bestemmingsplannen.

Tevens ligt het uitwerkingsplan ter inzage op het gemeentehuis te Katwijk.

Beroep

Tegen het besluit van het college van B & W kan gedurende 18 januari 2020 tot en met 28 februari 2020 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerp uitwerkingsplan bij het college kenbaar hebben gemaakt.

  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerp uitwerkingsplan bij het college kenbaar te hebben gemaakt.

  • Tegen de aangebrachte wijzigingen kunnen belanghebbenden beroep instellen.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Het is ook mogelijk digitaal beroep in te dienen via het Digitaal loket van de Raad van State https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Via e-mail beroep indienen bij de Raad van State is niet mogelijk.