Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
IJsselsteinStaatscourant 2020, 36451Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Hitteschild 6 in IJsselstein

Logo IJsselstein

Burgemeester en wethouders van IJsselstein maken bekend dat zij het ontwerp bestemmingsplan ‘Hitteschild 6 in IJsselstein’ (NL.IMRO.0353.Hitteschild6-On01) vanaf 9 juli 2020 voor een periode van zes weken ter inzage leggen. Tijdens deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan naar voren brengen.

Aanleiding

Woningcorporatie Provides wil op het perceel Hitteschild 6 een appartementengebouw voor circa 30 (zorg)woningen realiseren. Provides is voornemens dit te verhuren aan Stichting De Tussenvoorziening. De Stichting biedt een tijdelijk onderdak voor mensen die plotseling dakloos zijn en praktische hulp en begeleiding nodig hebben. Hiervoor wordt al sinds 1992 het voormalige schoolgebouw op Hitteschild 6 gebruikt. Omdat dit gebouw verouderd is, is het voornemen om het te slopen en een nieuw gebouw te realiseren. Het ontwerp bestemmingsplan is opgesteld om de nieuwbouw mogelijk te maken. Provides wil de mogelijkheid open houden om de woningen op termijn in te zetten voor ‘gewoon’ woningzoekenden wanneer De Tussenvoorziening ooit geen huurder meer is. De locatie krijgt daarom een gemengde bestemming. Binnen deze bestemming passen maatschappelijke voorzieningen, zorgwoningen en reguliere woningen.

Inzage 

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Hitteschild 6 in IJsselstein’ ligt van 9 juli tot en met 19 augustus 2020 ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het stadhuis van IJsselstein (geopend op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag en vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur). Daarnaast is het ontwerp bestemmingsplan digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Mogelijkheid om te reageren

Een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen (niet per e-mail) kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente IJsselstein, p/a Omgevingsdienst Regio Utrecht, postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Hitteschild 6 in IJsselstein’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer F. Plate, of bij diens afwezigheid met de heer Y. Smeets, van de Omgevingsdienst regio Utrecht via telefoonnummer 088 022 50 00.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit

Op basis van de Wet milieubeheer in samenhang met het Besluit milieueffectrapportage dient voor bepaalde besluiten een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden om na te gaan of een milieueffectrapport vereist is. In het m.e.r.-beoordelingsbesluit ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Hitteschild 6 in IJsselstein’ is bepaald dat er geen MER nodig is. Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt dit m.e.r.-beoordelingsbesluit beschouwd als een voorbereidingshandeling, waartegen geen bezwaar of beroep open staat, tenzij het de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Voor zienswijzen op het planvoornemen wordt verwezen naar de procedure van het ontwerp bestemmingsplan.