Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2020, 36446Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Partiële Herziening Joure Kom-Gemeente De Fryske Marren, ter inzage (art. 3.8 Wro).

Logo De Fryske Marren

 

 

 

Met ingang van 8 juli 2020 ligt gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële Herziening Joure Kom’ , in het kader van de vaststellingsprocedure als bedoeld in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, voor iedereen ter inzage.

 

 

Plangebied

Op 29 juni 2016 is het bestemmingsplan Joure Kom vastgesteld. Dit bestemmingsplan vormde een actualisatie van de daarvoor geldende bestemmingsplannen en de beheersverordening. Deze partiële herziening heeft betrekking op dat plan en heeft tot doel om enkele wijzigingen hierin aan te brengen.

 

Doel

In enkele bestemmingen van het bestemmingsplan Joure Kom is het bestaande aantal woningen niet duidelijk gerelateerd aan het bestaande aantal. Met de partiële herziening wordt beoogd de vergunde woningen vast te leggen en het realiseren van nieuwe woningen te koppelen aan een afwijkingsregeling die toegepast kan worden als met name het woonplan daarvoor ruimte biedt.

Verder wordt met deze partiële herziening de aanleggelegenheid in de bestemming Water beter geregeld zodat onderscheid kan worden gemaakt tussen verhuurde ligplaatsen en de passantenplaatsen.

Daarnaast zijn enkele correcties verwerkt in de partiële herziening.

 

Waar ter inzage

 

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien bij:

• de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

• het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

• het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast is informatie over het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl . Het planidentificatie nummer voor het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.1940.BPJRE18PARJOUREKOM-ON01.

 

Reageren

In de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze hierover indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

• Schriftelijk. Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

– ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Joure Kom;

– waarom u een zienswijze indient

– de datum

– uw naam en adres

– uw handtekening

• Mondeling. U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

De gemeenteraad neemt een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan , waarbij ingediende zienswijzen worden betrokken.

 

Joure, 7 juli 2020

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren.