Kennisgeving bestemmingsplan ‘Pendrecht’

Logo Rotterdam

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 28 mei 2020 het bestemmingsplan ‘Pendrecht’ (NL.IMRO.0599.BP1115Pendrecht-va01) heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen. Het betreft uitsluitend een aantal wijzigingen die ambtshalve zijn doorgevoerd, waaronder het opnemen van de juiste hoogte op de verbeelding van het gebouw Middelharnishof 22. Voor de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken.

 

Het plangebied Pendrecht ligt in gebied Charlois. De plangrenzen worden gevormd door de Oldegaarde aan de noordzijde, de Zuiderparkweg aan de oostzijde, de metroboog aan de zuidzijde en de Groene Kruisweg aan de westzijde van de wijk. Aan de zuidgrens ligt de grens op de metrolijn.

De gemeente heeft een nieuw bestemmingsplan voor Pendrecht vastgesteld, omdat het plan uit 2010 voor het gebied verouderd is. Met het nieuwe bestemmingsplan Pendrecht wordt de huidige situatie in het gebied vastgelegd.

 

De in het oude bestemmingsplan aanwezige globale bestemming ‘Woongebied’ in de Ossenissebuurt is vervangen door de meer gedetailleerde bestemmingen ‘Wonen’ ‘Tuin’ en ‘Verblijfsgebied’. Verder vervallen er een drietal wijzigingsbevoegdheden voor nieuwbouw.

 

Niet concrete ontwikkelingen in Tiengemeten Midden en het voormalige zorgcomplex Valkensteijn, zullen een aparte procedure doorlopen, welke losstaat van dit bestemmingsplan.

Voor het plan is een cultuurhistorische verkenning (CV) opgesteld, waarin o.a. aandacht is voor de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet en architectuur. Op basis van deze CV zijn er een aantal beeldbepalende objecten binnen een dubbelbestemming 'Waarde cultuurhistorie' opgenomen, waardoor deze alleen bij zwaarwegende redenen gesloopt kunnen worden.

 

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 10 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020 ter inzage en zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zolang de maatregelen in verband met het coronavirus duren, is het niet mogelijk om het bestemmingsplan in te zien op een gemeentelijke locatie. U kunt op werkdagen contact opnemen met telefoonnummer 0610215065 of 0618345061, dan wordt in overleg gezocht naar een maatwerkoplossing.

 

De stukken kunnen tevens worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Tegen het vaststellingsbesluit kan van zaterdag 11 juli tot en met vrijdag 21 augustus 2020 beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht;

- belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

- belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

 

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.

 

Rotterdam, 8 juli 2020

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen,

 

Mevr. H.M. van Bockxmeer

Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling

 

Naar boven