Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2020, 36108VerkeersbesluitenVerkeersbesluit het instellen van een geslotenverklaring voor voertuigen op meer dan twee wielen in combinatie met het aanbrengen van een flexibele paal op het Leuterwegje ter hoogte van de Wolphaartsdijkseveer te Wolphaartsdijk, gemeente Goes

Logo Waterschap Scheldestromen

 

 

De programmamanager Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), overwegende

 

- dat het Leuterwegje een smalle plattelandsweg van 2,75 meter breed is, gelegen nabij het recreatiegebied tussen Wolphaartsdijk en het Veerse Meer;

- dat het Leuterwegje een openbare weg is tussen de Aardebolleweg en de Wolphaartsdijkseveer (waar de jachthaven van Wolphaartsdijk aan gelegen is);

- dat door de beperkte breedte van de weg, maar een beperkte hoeveelheid verkeer over deze weg afgewikkeld kan worden;

- dat genoemd weggetje steeds vaker als doorgaande route gebruikt wordt door recreatief gemotoriseerd verkeer vanaf de Aardebolleweg naar de jachthaven;

- dat verwacht wordt dat er vanwege de uitbreiding van de recreatieparken meer autoverkeer over het Leuterwegje gaat rijden;

- dat er voor dit doorgaand verkeer een geschiktere route aanwezig is via de Aardebolleweg en de Veerweg;

- dat er bij de dorpsvereniging steeds vaker klachten binnen komen van wandelaars en fietsers die aangeven dat het te druk wordt op het Leuterwegje en omdat dit weggetje smal is aangeven dat het gevaarlijk is om er te wandelen of te fietsen als er ook autoverkeer langs rijdt;

- dat de dorpsvereniging ons daarom verzocht heeft iets te doen aan deze ongewenste drukte op Leuterwegje;

- dat het bevorderen van de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer één van onze speerpunten is;

- dat aan de eigenaren van de percelen aan het Leuterwegje is voorgelegd of ze instemmen met het afsluiten van een gedeelte van de weg voor gemotoriseerd verkeer;

- dat hierop positief gereageerd is;

- dat enkele eigenaren hebben aangegeven dat het vanwege mesttransport noodzakelijk is het Leuterwegje via de Wolphaartsdijkseveer te kunnen verlaten;

- dat er ontheffingen uitgegeven worden om met mesttransporten over het afgesloten wegvak te mogen rijden;

- dat er tevens op het afgesloten wegvak een flexibele paal met inleidende markering geplaatst wordt om het in- en uitrijden van het Leuterwegje met mesttransportwagens mogelijk te houden en het berijden van de weg door gemotoriseerd verkeer wordt tegengegaan;

- dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

-- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

-- het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

-- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

Immers in de huidige situatie worden wandelaars en fietsers door gemotoriseerd verkeer van de weg gedrukt. Met de maatregel maken we de weg voor langzaam verkeer veiliger, terwijl autoverkeer via de Aardebolleweg en Veerweg nog steeds de eindbestemming kan bereiken;

- dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (positief advies d.d. 5 juni 2020);

- dat deze maatregel is voorgelegd aan de gemeente Goes en dat zij d.d. 3 juni 2020 hebben aangegeven akkoord te zijn met de betreffende maatregel.

BESLUIT

Tot het instellen van een geslotenverklaring voor voertuigen op meer dan twee wielen op het Leuterwegje door het plaatsen van borden C06, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van de aansluiting van het Leuterwegje met de Wolphaartsdijkseveer en ter hoogte van de haakse bocht in het Leuterwegje, in combinatie met het aanbrengen van een flexibele paal.

Middelburg, 9 juni 2020

het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen

Namens deze,

ing. T. Goossen

programmamanager Wegen

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.