Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Utrechtse HeuvelrugStaatscourant 2020, 3587OverigVerordening routering vervoer gevaarlijke stoffen gemeente Utrechtse Heuvelrug 2019

Logo Utrechtse Heuvelrug

 

 

 

Behoort bij raadsvoorstel 2019-179, titel: Verordening routering vervoer gevaarlijke stoffen gemeente Utrechtse Heuvelrug 2019.

 

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug;

 

Gelet op artikel 24 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

 

BESLUIT

 

Over te gaan tot vaststelling van de volgende verordening:

 

Verordening routering vervoer gevaarlijke stoffen gemeente Utrechtse Heuvelrug 2019

 

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

  • Gevaarlijke stoffen – stoffen zoals bedoeld in artikel 1 Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

  • Routeplichtige stoffen – de door de Minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen gevaarlijke stoffen in de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

  • Wegen - voor het openbaar verkeer openstaande wegen in de zin van de Wegenverkeerswet 1994;

  • Vervoer van gevaarlijke stoffen: handeling als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder a van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is van toepassing op het vervoer van routeplichtige gevaarlijke stoffen.

 

Hoofdstuk 2 Inhoudelijke bepalingen

Artikel 3 Aanwijzing routering vervoer gevaarlijke stoffen

De volgende wegen zijn aangewezen voor het vervoer over de weg van routeplichtige gevaarlijke stoffen waarover het transport is toegestaan:

  • de afslagen van de snelweg A12 zoals aangeduid op de kaart opgenomen in de bijlage van deze verordening.

 

Artikel 4 Evaluatie routering gevaarlijke stoffen

De routering van gevaarlijke stoffen wordt tenminste iedere vijf jaar door het college van burgemeester en wethouders geëvalueerd en zo nodig door de gemeenteraad herzien. De eerste evaluatie vindt plaats vijf jaar na vaststelling van dit besluit.

 

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na publicatie in de Staatscourant.

 

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening routering vervoer gevaarlijke stoffen gemeente Utrechtse Heuvelrug 2019.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 november 2019.

 

De raad voornoemd,

de griffier, W. Hooghiemstra

de voorzitter, G.F. Naafs