Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleStaatscourant 2020, 35663VerkeersbesluitenVerkeersbesluit : aanduiden fiets/bromfietspaden Bentheimpad en Hessenpad, Hessenpoort

Logo Zwolle

76936-2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

overwegende:

dat de gemeenteraad op 13 februari 2018 heeft ingestemd met het investeringsprogramma Bereikbaar Hessenpoort;

dat een deel van dit investeringsprogramma bestaat uit het toevoegen van nieuwe verplichte fietspaden en fiets/bromfietspaden op en van/naar het bedrijventerrein Hessenpoort. Een deel van deze nieuwe verplichte fietspaden en fiets/bromfietspaden is inmiddels gerealiseerd (nabij de laatste uitbreiding van Wehkamp);

dat recent de ontwikkeling van twee nieuwe fiets/bromfietspaden, het Hessenpad en het Bentheimpad, is aanbesteed en de aanleg daarvan medio 2020 plaatsvindt;

dat middels deze fiets/bromfietspaden een verbinding ontstaat tussen de noordelijke parallelweg van de Hessenweg, de Bohemenstraat, het fietspad aan de zuidzijde van Bentheimstraat en het recent aangelegd (brom)fietspad aan de zuidzijde van de Nieuwleusenerdijk;

dat een groot deel van de nieuwe paden is gelegen binnen de bebouwde kom van Zwolle;

dat normaal gesproken bromfietsers gebruik zouden moeten maken van de rijbaan en niet van het verplicht fietspad;

dat, aangezien er voor bromfietsers geen redelijke alternatieve routes in de nabijheid van het Hessenpad en Bentheimpad zijn en de omrijfactor te groot wordt, het wenselijk is om bromfietsers ook gebruik te laten maken van deze paden;

dat daarom wordt voorgesteld om deze nieuwe paden als fiets/bromfietspaden aan te duiden;

dat het Bentheimpad en Hessenpad onderdeel uitmaken van het hoofdfietsroutenetwerk en daardoor een hogere prioriteit kennen in doorstroming en comfort, dan de verplichte fietspaden waarmee zij kruisen;

dat op de kruispunten daarom voorrangsregelingen worden ingesteld middels haaientanden op het wegdek, waarbij (brom)fietsers die het Bentheimpad of Hessenpad kruisen, voorrang moeten verlenen aan (brom)fietsers die op een van deze paden rijden;

dat op de aansluitingen van het Bentheimpad en Hessenpad op het wegennet (brom)fietsers voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op de kruisende wegen;

dat op die kruispunten de voorrang wordt geregeld middels voorrangsborden en haaientanden;

dat de bromfietsers op de aansluiting van het Hessenpad op de Steinfurtstraat naar en vanaf de rijbaan worden geleid;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef;

dat de genoemde weg, wegen c.q. weggedeelten in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Zwolle;

dat de in dit besluit vermelde tijdelijke verkeersmaatregelen strekken tot de volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers.

gelet op:

- de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW);

- de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

BESLUIT

 • 1.

  door plaatsing van verkeersborden G12a van de bijdrage 1 van het RVV 1990 het Bentheimpad en Hessenpad aan te duiden als fiets/bromfietspad;

 • 2.

  door plaatsing van verkeersborden B4, B5, en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990, en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, een voorrangsregeling in te stellen op de kruispunten van de hierboven bedoelde fiets/bromfietspaden met de Bohemenstraat, Trierstraat en de parallelweg Hessenweg, zodanig dat fietsers en bromfietsers die zich op het Hessenpad of Bentheimpad bevinden, voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op de kruisende weg;

 • 3.

  door het aanbrengen van haaientanden als zelfstandig verkeersteken zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, het instellen van een voorrangsregeling op de onderlinge kruispunt van de bromfietspaden Bentheimpad/Bentheimpad en Hessenpad/Hessenpad, zodanig dat fietsers en bromfietsers die op een van de betreffende paden bevinden, voorrang dienen te verlenen aan fietsers en bromfietsers die zich op het Hessenpad of Bentheimpad bevinden;

 • 4.

  de overgang op de Steinfurtstraat van fiets/bromfietspad naar verplicht fietspad en andersom, aan te duiden door het plaatsen van het verkeersbord conform model G11 van de bijlage 1 van het RVV 1990 en het bord D103;

 • 5.

  de verkeerstekens aan te brengen zoals is aangegeven op de situatietekening

 

Situatieschets

Zwolle, 29 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

Namens deze,

A. van de Kraats

Afdelingshoofd

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bekendmaking van het verkeersbesluit geschiedt digitaal door publicatie in het Gemeenteblad en in de Staatscourant van 2 juli 2020 ( www.zoek.officielebekendmakingen.nl).

Het besluit ligt na publicatiedatum gedurende zes weken ter inzage bij het Stadskantoor, Lübeckplein 2, Zwolle.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatiedatum bezwaar maken bij ons college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Zwolle, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten.

Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Ga naar www.zwolle.nl/bezwaarindienen. Hier treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

Inlichtingen

Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen.

Voor inlichtingen over dit besluit en de procedure kunt u zich wenden tot de heer M. Hoogenraad van de gemeente Zwolle, mail: M.Hoogenraad@Zwolle.nl.