Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleStaatscourant 2020, 35651VerkeersbesluitenVerkeersbesluit: Intrekken bushalte Milligerlaan Stadshagen

Logo Zwolle

118772-2020

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat het college van burgemeesteren wethouders van Zwolle op 11 september 2019 een verkeersbesluit (kenmerknummer Staatscourant 113198-2019) heeft bekendgemaakt ten behoeve van de aanleg van een bushalte aan de oostzijde van de Milligerlaan, ten zuiden van de rotonde daarvan met de Stadshagenallee;

dat deze bushalte aangeduid zou gaan worden met blokmarkering en het bord L3 van de bijlage 1 van het RVV 1990;

dat deze bushalte onderdeel zou zijn van het plan tot uitbreiding van de busroute lijn 1;

dat het plan een wijziging en uitbreiding van de busroute van lijn 1 bevat voor Stadshagen waarbij de nieuwe route de nieuwe wijken Breecamp, Breezicht en Werkeren beter bedient;

dat de nieuwe routes en dienstregeling zijn ingegaan op 17 februari 2019, waarbij wegens tijdgebrek tijdelijk haltevoorzieningen zijn gerealiseerd bij nieuwe halteplaatsen;

dat de (definitieve) bushalte aan de Milligerlaan - net als een aantal andere haltes- nog niet is gerealiseerd;

dat in de afgelopen maanden een aanbesteding van het busvervoer in Zwolle heeft plaatsgevonden;

dat een van de uitkomsten van die aanbesteding is dat deze definitieve halte aan de Milligerlaan niet meer wordt aangedaan in de nieuwe routevoering van lijn 1 en realisatie van de definitieve halte daardoor niet meer noodzakelijk is;

dat de gemeente Zwolle er daarom voor heeft gekozen geen uitvoering te geven aan de benodigde verkeersmaatregelen voor de nieuwe bushalte zoals die in het verkeersbesluit van 11 september 2019 zijn beschreven;

dat de tijdelijke halte die eerder gerealiseerd is, in gebruik blijft tot het moment dat de vervoerder start met de nieuwe lijnvoering op lijn 1;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef;

dat de genoemde weg, wegen c.q. weggedeelten in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Zwolle;

dat de in dit besluit vermelde verkeersmaatregelen strekken tot de volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen:

- het verzekren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebuikers en passagiers.

Gelet op:

- de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW)

- de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

BESLUIT

De definitieve bushalte aan de oostzijde van de Milligerlaan ten zuiden van de rotonde Milligerlaan - Stadshagenallee niet te realiseren en het daartoe op 11 september 2019 gepubliceerde verkeersbesluit met kenmerknummer 113198-2019 in te trekken.

Zwolle, 24 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Zwolle

Namens deze,

A. van de Kraats

Afdelingshoofd

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bekendmaking van het verkeersbesluit geschiedt digitaal door publicatie in het Gemeenteblad en in de Staatscourant van 26 juni 2020 (www.zoek.officielebekendmakingen.nl).

Het besluit ligt na publicatiedatum gedurende zes weken ter inzage bij het Stadskantoor, Lübeckplein 2, Zwolle.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatiedatum bezwaar maken bij ons college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Hiervoor dient een bezwaarschrijft te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten.

Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Ga naar www.zwolle.nl/bezwaarindienen . Hier treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

Inlichtingen

Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen.

Voor inlichtingen over dit besluit en de procedure kunt u zich wenden tot de heer M. Hoogenraad van de Gemeente Zwolle, mail: M. Hoogenraad@zwolle.nl .