Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleStaatscourant 2020, 35633VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Hermelenpad: opheffen fietspad en aanwijzen fiets-/bromfietspad

Logo Zwolle

76940-2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat langs de rijbaan van de Markteweg een verplicht fietspad is gelegen;

dat dit verplicht fietspad enerzijds aansluit op de Ravensburgstraat en anderzijds aansluit op de Hermelenweg;

dat dit verplicht fietspad een rechtstreekse verbinding is op het bedrijventerrein de Hessenpoort voor fietsers van en naar het noorden;

dat het gebruik van dit verplicht fietspad is beperkt tot voetgangers, fietsers en snorfietsers;

dat de rijbaan van de Markteweg een eindige lus maakt vanaf en naar de Haerstebroekweg, en geen verbinding heeft met de Ravensburgstraat;

dat voor andere bestuurders dan fietsers en snorfietsers er ter plaatse of in de nabije omgeving geen directe verbinding is tussen het noordelijk deel van het bedrijventerrein de Hessenpoort en de Hermelenweg/Haerstebroekweg;

dat er evenmin een directe verbinding is voor andere bestuurders dan fietsers en snorfietsers op het bedrijventerrein de Hessenpoort tussen de Ravensburgstraat en de Paderbornstraat;

dat deze vrijliggende, directe, verbinding namelijk thans is aangeduid als verplicht fietspad met de naamgeving ‘Hermelenpad’;

dat het gemeentelijk uitgangspunt is, dat binnen de bebouwde kom bromfietsers in principe gebruik maken van de rijbaan en hiervan slechts wordt afgeweken op wegen waar een maximum snelheid van 70 km/h geldt;

dat dit betekent dat bromfietsers op het bedrijventerrein de Hessenpoort gebruik moeten maken van de rijbaan;

dat vanwege deze beperkingen er voor bromfietsers op dit gehele traject tussen Markteweg en Paderbornstraat een grote omrijfactor in tijd en afstand geldt;

dat uit onderzoek van het SWOV is gebleken dat zo’n omrijfactor niet meer zou moeten bedragen dan 1,3 omdat een hogere factor leidt tot een onbedoeld en oneigenlijk gebruik van een verplicht fietspad door bromfietsers, zoals hier het geval is;

dat door de politie is geconstateerd dat dit verkeersgedrag zich hier voordoet en in de huidige situatie een verboden gedraging is;

dat de verkeersintensiteit op dit verplicht fietspad relatief laag is en het verplicht fietspad geschikt en ingericht is voor verkeer in twee richtingen, ook voor bromfietsers;

dat het om bovenstaande redenen te rechtvaardigen is bromfietsers op dit verplicht fietspad toe te laten en daartoe de status van dit verplicht fietspad te wijzigen in fiets/bromfietspad;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef. Door hem is op dit besluit positief geadviseerd.

dat de genoemde weg, wegen c.q. weggedeelten in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Zwolle;

dat de in dit besluit vermelde tijdelijke verkeersmaatregelen strekken tot de volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers.

gelet op:

- de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW);

- de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

BESLUIT

  • 1.

    door verwijderen van de verkeersborden G11 van de Bijlage 1 van het RVV 1990 het huidige verplicht fietspad op het tussen de aansluitingen met de Markteweg en de Paderbornstraat, op te heffen;

  • 2.

    door plaatsen van de verkeersborden G12a van de Bijlage 1 van het RVV 1990 een fiets-/bromfietspad aan te duiden op het Hermelenpad tussen de aansluitingen met de Markteweg en de Paderbornstraat;

  • 3.

    de verkeerstekens aan te brengen zoals is aangegeven op onderstaande situatietekening.

 

Situatieschets

Zwolle, 29 juni 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle,

Namens deze,

A. van de Kraats

Afdelingshoofd

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bekendmaking van het verkeersbesluit geschiedt digitaal door publicatie in het Gemeenteblad en in de Staatscourant van 1 juli 2020 (www.zoek.officielebekendmakingen.nl).

Het besluit ligt na publicatiedatum gedurende zes weken ter inzage bij het Stadskantoor, Lübeckplein 2, Zwolle.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatiedatum bezwaar maken bij ons college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Zwolle, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten.

Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Ga naar www.zwolle.nl/bezwaarindienen. Hier treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

Inlichtingen

Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen.

Voor inlichtingen over dit besluit en de procedure kunt u zich wenden tot de heer M. Hoogenraad van de gemeente Zwolle, mail: M.Hoogenraad@Zwolle.nl.