Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijssen-HoltenStaatscourant 2020, 35175OverigVestiging voorkeursrecht artikel 6, Wvg, plan Ligtenbergerveld Oost, Rijssen

Logo Rijssen-Holten

Het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten maakt op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij ingevolge artikel 6 Wvg op 26 juni 2020 heeft besloten om gronden aan te wijzen waarop de bepalingen van de Wvg van toepassing zijn.

De aangewezen gronden zijn globaal gelegen in het gebied tussen het bestaande bedrijventerrein Plaagslagen en de Ploegweg, ten zuiden van de Schoneveldsdijk en ten noorden van de Ligtenbergerdijk in Rijssen.

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders ligt samen met de bij het besluit behorende bijlagen, bestaande uit een kadastrale kaart en een lijst met aangewezen gronden en watergangen volgens de registers van het kadaster, met ingang van 2 juli 2020 gedurende zes weken voor en ieder ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Rijssen-Holten, Schild 1, 7461 DD Rijssen. Wilt u het besluit, inclusief de bijlagen, inzien dan kunt u hiervoor een afspraak maken met een van de medewerkers van de publieksbalie van de gemeente Rijssen-Holten via telefoonnummer (0548) 854837.

Het besluit treedt in werking de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin de terinzagelegging bekend is gemaakt.

Bezwaar en beroep

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gedurende zes weken ingaande de dag na ter inzagelegging van de mededeling in de Staatscourant een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten, Postbus 244, 7460 AE Rijssen.

Rijssen, 1 juli 2020

Het college van de gemeente Rijssen-Holten,

Namens deze:

A.C. Hofland, burgemeester

A.C. van Eck, gemeentesecretaris