Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2020, 34901Ruimtelijke plannenWet ruimtelijke ordening/ Wet geluidhinderOntwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Vennep De Pionier geluidzone opheffing’

Logo Haarlemmermeer

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Vennep De Pionier geluidzone opheffing’ met de planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGnwvdepiongeluid-B001 ter inzage wordt gelegd.

Het plan

Het bestemmingsplan betreft een groot deel van het bedrijventerrein De Pionier - met uitzondering van kavels aan de noordoostzijde, de oostzijde en de zuidoostzijde - en een kleine strook grond, aansluitend aan de noordwestkant van De Pionier, op het Bolsterrein.

Het omvat het gezoneerde industrieterrein en de geluidzone die daaromheen ligt.

Een gezoneerd industrieterrein is in hoofdzaak bestemd voor de vestiging van zogenaamde grote lawaaimakers. Daaromheen ligt een geluidzone, waarbuiten het geluid van het industrieterrein niet meer dan 50dB(A) mag zijn.

Het gezoneerde industrieterrein op De Pionier omvat de gronden die in gebruik zijn bij het recyclingbedrijf Van Groningen. Dit bedrijf produceert veel geluid. Nu gronden van het bedrijf zijn aangekocht en het bedrijf naar elders verhuist, kan het industrieterrein en de geluidcontour worden opgeheven.

Er kunnen zich daar dan geen bedrijven meer vestigen die veel lawaai maken.

Aan de bestemmingen die nu in het plangebied gelden, verandert door dit bestemmingsplan verder niets.

 

Inzien

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/ro.

Voorts liggen deze stukken ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Op afspraak zijn deze dagelijks in te zien van 9 -17 uur. Een afspraak maakt u via 0900 – 1852.

De terinzageligging begint op 2 juli 2020 en duurt zes weken.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van de inzage kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk, mondeling of digitaal naar voren brengen.

Schriftelijk kan een zienswijze worden ingediend door een brief te schrijven aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Mondeling kan dit in het raadhuis in Hoofddorp (zie hiervoor).

Digitaal kan dit met gebruikmaking van DigiD door een formulier in te vullen dat u vindt via de website van de gemeente Haarlemmermeer www.haarlemmermeer.nl/ro.