Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2020, 3462Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 januari 2020, kenmerk 1628775-200257-BPZ, houdende het eervol ontslag van een plaatsvervangend lid van de Centrale commissie mensgebonden onderzoek

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 14 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en artikel 12, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

Besluit:

Artikel 1

Eervol ontslag wordt verleend aan mevrouw prof. dr. ir. H.C.W. de Vet als plaatsvervangend lid van de Centrale commissie mensgebonden onderzoek, waar zij het medisch-wetenschappelijk onderzoek beoordeelde vanuit haar deskundigheid op het gebied van de methodologie, te rekenen vanaf 31 december 2019.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge