Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrielleStaatscourant 2020, 34056Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Henry Fordstraat 11, Zwartewaal”, ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder en stap 3-ontwerpbesluit Interimwet Stad- en Milieubenadering

Logo Brielle

 

Burgemeester en wethouders van Brielle maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Henry Fordstraat 11, Zwartewaal”, het ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder en het ontwerpbesluit (stap 3) Interimwet Stad- en Milieubenadering, met ingang van vrijdag 26 juni 2020 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage liggen.

 

Maatregelen op het stadskantoor vanwege het coronavirus

In verband met de maatregelen in het kader van het coronavirus is het stadskantoor alleen op afspraak te bezoeken. Indien u het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbesluiten wenst in te zien, kunt u een afspraak maken met mevrouw P. van der Eijk (p.vandereijk@brielle.nl) of de heer Y. van Deelen (yp.vandeelen@brielle.nl). U kunt ook telefonisch contact opnemen met het stadskantoor op telefoonnummer 0181-471111.

 

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Henry Fordstraat 11, Zwartewaal. De gronden hebben in het vigerende bestemmingsplan "Zwartewaal" de bestemming "Bedrijfsdoeleinden met de nadere aanduiding “bedrijfswoning” en “autohandel”. De ontwikkeling betreft een inpandige verbouwing van het bedrijfspand tot 9 appartementen. Samen met de bestaande bedrijfswoning die wordt omgezet naar een reguliere woning, zal het complex in totaal 10 woningen c.q. appartementen omvatten. Daarnaast wordt ook de buitenruimte opnieuw ingericht om bij het woongebruik aan te sluiten.

 

Ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat ten gevolge van het industrieterrein Botlek-Pernis de geluidbelasting op alle woningen de voorkeurswaarde van 50 dB(A) wordt overschreden. Ter plaatse van de woningen in het souterrain bedraagt de maximaal optredende geluidbelasting ten gevolge van het industrieterrein Botlek-Pernis 52-53 dB(A). Dat betekent dat de maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) uit de Wet geluidhinder niet wordt overschreden. Voor deze woningen is het mogelijk om met een hogere waardenbesluit ontheffing te verlenen van de waarden van 50 dB(A).

 

Ontwerpbesluit (Stap 3) Interimwet Stad- en Milieubenadering

Het plangebied is gelegen binnen de geluidzone van het industrieterrein Botlek Pernis. Bij 5 woningen wordt de maximale hogere waarde van 55 dB(A) overschreden. De geluidbelasting voor deze woningen bedraagt 58 dB(A). Om te kunnen afwijken van de milieukwaliteitsnormen moeten op grond van de Interimwet drie stappen worden doorlopen waarbij de eerste en tweede stap concreet geen oplossing biedt in deze situatie, waardoor een zogenaamd stap 3-besluit noodzakelijk is om af te wijken van de wettelijke grenswaarde. Dit is mogelijk terwijl sprake blijft van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. De rapportage stap 3-besluit is een bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan.

 

Terinzagelegging

Gedurende de periode van zes weken (van 26 juni 2020 tot en met 6 augustus 2020) kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbesluiten kenbaar maken bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Brielle, Postbus 101, 3230 AC Brielle. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen dient u tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, telefonisch een afspraak te maken met het team Ruimtelijke Ordening (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling) via 0181-471111. Uw zienswijze via de e-mail kan de gemeente niet in behandeling nemen. Het ontwerpbestemmingsplan “Henry Fordstraat 11, Zwartewaal” is digitaal te raadplegen op www.brielle.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.