Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergStaatscourant 2020, 33448Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Zegheweg 8 vastgesteld

Logo Woudenberg

Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat de gemeenteraad op 28 mei 2020 het bestemmingsplan Zegheweg 8 gewijzigd heeft vastgesteld.

Toelichting

Het bestemmingsplan Zegheweg 8 voorziet in de herontwikkeling van het aan de Zegheweg 8 gelegen bedrijf, met bedrijfswoning, naar een woonzorgcomplex. Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van totaal 36 zorgeenheden mogelijk gemaakt. De bestemming Bedrijf wordt hiervoor gewijzigd in Maatschappelijk. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn bij de vaststelling wijzigingen aangebracht in het bestemmingsplan. Deze wijzigingen komen voort uit ambtshalve constateringen en de ingediende zienswijze.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ligt van 24 juni 2020 tot en met 4 augustus 2020 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het bestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.BPZegheweg8-vg01.

Beroep

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest, kunnen tijdens de inzage termijn schriftelijk beroep instellen.

Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zonder een dergelijk verzoek treedt het besluit in werking met ingang van de dag nadat de beroepstermijn afloopt.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.