Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2020, 3335VerkeersbesluitenVerkeersbesluit in verband met keerverbod kruising N3 met Rijksstraatweg in de gemeente Dordrecht.

Logo Rijkswaterstaat - Dienst Zuid-Holland

 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

 

Juridisch kader

 

De Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

 

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Aangezien het hier een weg betreft die onder beheer is van het Rijk, ben ik ingevolge artikel 18, eerste lid onder a, van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit besluit te nemen.

Motivering

 

 

Procedure

 

BESLUIT

 

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit ik tot het plaatsen van RVV-bord F07 in de tussenberm van de N217 t.h.v. km 29,97 links, waarmee een keerverbod wordt ingesteld op deze locatie.

 

  •  

Door recente aanpassingen aan de aansluiting 20 ’s-Gravendeel van de A16 rechts (Rotterdam-Breda) is de verkeerssituatie gewijzigd. Het verkeer komende vanaf de N3 en gaande in de richting van Breda dient nu rechts aan te houden. Voorheen was dit links. Daarnaast ontstaat soms terugslag op de verbindingsweg van de N3 naar de A16 richting Breda.

 

Met enige regelmaat wordt de kruising N3 met de Rijksstraatweg gebruikt om een kerende beweging te maken. Het betreft verkeer wat verkeerd gereden is en/of verkeer dat de file wil mijden. Dit levert een onveilige verkeerssituatie op. Met name als het gaat om vrachtverkeer.

 

Gezien de situatie ter plaatse wordt een keerverbod ingesteld door middel van een F07-bord.

 

De verwachting is dat het keerverbod tot gevolg zal hebben dat een minder onveilige situatie ontstaat. Verkeer dat wil keren (om te voorkomen dat men door de Kiltunnel moet rijden) zal gebruik maken van de volgende mogelijkheid, zijnde de linksafbeweging richting bedrijventerrein Dordtse Kil III. Deze linksafrichting is onderdeel van de daar aanwezige verkeersregelinstallatie.

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de daartoe gemachtigde medewerker Verkeersadvisering van de politie Rotterdam.

Deze heeft positief geadviseerd over het voorgenomen besluit.

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

 

 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

namens deze, hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid,

N.C.Knaap

MEDEDELINGEN:

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en gezonden aan Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, t.a.v. de afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE te Utrecht.

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

 

Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank (sector Bestuursrecht) binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

a. de naam en het adres van de verzoeker;

b. de dagtekening;

c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;

d. de gronden van het verzoek (motivering).

 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overlegd. Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de betrokken rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Als burger kunt u ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de hiervoor vermelde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de hiervoor vermelde internetsite voor de precieze voorwaarden.