Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeStaatscourant 2020, 33072VerkeersbesluitenIntrekken verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen elektrische motorvoertuigen aan Keteldiep tegenover nummer 2 te Zeewolde

Logo Zeewolde

(intrekken besluit 00500000151557)

 

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Zeewolde.

Overwegende:

Bij besluit van 23-04-2020 zijn parkeerplaatsen aan Keteldiep tegenover nummer 2 aangewezen ten behoeve van het opladen van elektrische motorvoertuigen. Hiertegen is bezwaar ingediend. Wij zijn bezwaarden tegemoet gekomen en naar aanleiding daarvan wordt nieuwe locatie in de omgeving gezocht.

Op grond daarvan wordt het besluit van 23 april 2020 ingetrokken. De parkeerplaatsen zijn niet als parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische motorvoertuigen ingericht geweest.

 

BESLUIT

1. Intrekken van het besluit van 23 april 2020 voor het aanwijzen van parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische motorvoertuigen aan Keteldiep tegenover nummer 2 te Zeewolde.

 

2. Hiervan mededeling te doen in de Staatscourant, als gevolg van artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, onder vermelding van de bezwaar mogelijkheid zoals vermeld in artikel 6:4 en volgende van de Algemene wet bestuursrecht. Eveneens wordt hiervan een mededeling gedaan in de plaatselijke krant.

De burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

namens deze:

Datum besluit: 18 juni 2020

Datum publicatie in Staatscourant: 23 juni 2020

 

MEDEDELINGEN

NADERE INFORMATIE

Voor vragen of opmerkingen over dit besluit kunt u contact opnemen met de gemeente Zeewolde (036) 522 95 22.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Deze termijn gaat in op de dag na de publicatie van dit besluit in de Staatscourant.

U kunt dit schriftelijk doen bij burgemeester en wethouders, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

Ook kunt u online bezwaar maken via het digitale bezwaarformulier op www.zeewolde.nl/bezwaar. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig als digitale handtekening.

In het bezwaarschrift moet u motiveren waarom u het niet eens bent met het besluit en u moet het ondertekenen. Wilt u verder uw telefoonnummer en e-mailadres vermelden en bovenaan de brief duidelijk vermelden dat het om een bezwaarschrift gaat?

U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U moet dan een kopie van het bezwaarschrift meesturen.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De griffie van de rechtbank informeert u over de hoogte van dit bedrag en over de manier van betalen.

Meer informatie vindt u op onze website www.zeewolde.nl/bezwaar