Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2020, 3304Benoemingen en ontslagen

Besluit van 8 januari 2020, nr. 2020000008, houdende de benoeming van de voorzitter van de Integriteitskamer Sint Maarten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 januari 2020, no. 2019-0000697033, Directoraat-Generaal Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met de conclusie van de raad van ministers van het Koninkrijk van 13 december 2019;

Gelet op artikel 3, tweede lid, aanhef en onder a, van de Landsverordening Integriteitskamer (AB 2017, 41);

Gezien de schriftelijke bindende aanbeveling van de leden van de Integriteitskamer, bedoeld in artikel 3, tweede lid, aanhef en onder b en c, van de Landsverordening Integriteitskamer;

Artikel 10 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in acht genomen zijnde;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Enig artikel

Te benoemen als lid, tevens voorzitter, van de Integriteitskamer Sint Maarten met ingang van 1 januari 2020 voor de duur van 3 jaar:

mevrouw Rian Vogels

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit. Van dit besluit zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten.

’s-Gravenhage, 8 januari 2020

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops