Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2020, 32817VerkeersbesluitenGemeente Moerdijk - verkeersbesluit intrekken GPP Jan Punthof te Fijnaart

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

Gelet op:

 • 1.

  het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • 2.

  het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • 3.

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • 1.

  dat aanvrager te Jan Punthof te Fijnaart, in het verleden een individuele gehandicapten parkeerplaats heeft toegewezen gekregen voor kenteken 13-VR-BR;

 • 2.

  dat aanvrager deze gehandicapten parkeerplaats door omstandigheden ingetrokken kan worden;

 •  

Besluiten

 • 1.

  Intrekken van de gereserveerde individuele gehandicapten parkeerplaats aan de Jan Punthof te Fijnaart. Daarvoor wordt de paal met borden E06 en onderbord met kenteken verwijderd.

Zevenbergen 23 juni 2020

burgemeester en wethouders van Moerdijk

namens deze,

S.P. van der Putten

Teamhoofd afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

Bezwaarclausule

Wij wijzen u erop dat eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 20 van de Wegenverkeerswet, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit kan indienen bij ons College.

Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt dat het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste moet bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.