Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2020, 32775Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Partiële 1e herziening Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk

Logo Moerdijk

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 25 juni tot en met 5 augustus 2020 voor iedereen het ontwerp van het bestemmingsplan “Partiële 1e herziening Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk” (planidentificatie NL.IMRO.1709.1HZITMOERDIJK-BP30) ter inzage ligt.

Het plan is digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl of via www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen. Tijdens de openingstijden is het plan ook in te zien bij de receptie van het gemeentehuis.

 

Plangebied en o ntwikkeling

In deze gedeeltelijke herziening worden voor een drietal specifieke locaties wijzigingen doorgevoerd. Daarnaast hebben actuele inzichten geleid tot aanpassingen en verduidelijkingen in de planregels. De locaties waarop deze herziening betrekking heeft zijn:

  • Oostelijke Randweg 5 te Moerdijk (voor het bedrijf 'Overslagbedrijf Moerdijk');

  • Westelijke Randweg 25 te Klundert (voor het bedrijf Aerospace Propulsion Products BV);

  • Middenweg 35 te Moerdijk (voor het bedrijf 'Combined Cargo Terminal BV).

 

Verder zijn er op het gebied van externe veiligheid nieuwe ontwikkelingen geweest waardoor besloten is de regeling ten aanzien van de veiligheidszones in het bestemmingsplan op onderdelen te herzien.

 

Ter inzage

Iedereen kan tot en met 5 augustus 2020 gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via info@moerdijk.nl onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Partiële 1e herziening Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk”. In uw zienswijze moet u in ieder geval aangeven: uw naam en adres, de datum en een onderbouwing van uw reactie.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het telefoonnummer 14 0168. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.

 

Voor meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw D. de Kuijper van het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0168.