Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2020, 32702Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerpinpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen en ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet geluidhinder.

Logo Utrecht

Gedeputeerde Staten van Utrecht maken bekend dat met ingang van 19 juni tot en met 30 juli 2020 het ontwerpinpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen en het bijbehorende ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage liggen.

Het doel van het inpassingsplan 

Met het provinciaal inpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen wordt realisatie van een onderdoorgang van het spoor bij Maarsbergen, en het verleggen van de N226 in westelijke richting, planologisch juridisch mogelijk gemaakt. Dit heeft als doel het verbeteren van de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid in Maarsbergen en omgeving. De natuur die met dit project verloren gaat, en onderdeel uitmaakt van het Natuur Netwerk Nederland, zal conform het compensatiebeginsel worden gecompenseerd. De compensatieverplichting is in het plan nader uitgewerkt.

Hogere waarden Wet geluidhinder

Bij woningen in de directe omgeving van het project zullen de voorkeurswaarden voor geluid, zoals aangegeven in de Wet geluidhinder, overschreden worden door het wegverkeer. Hiervoor is het noodzakelijk hogere geluidwaarden vast te stellen. Het gaat om woningen aan de Engweg, Tuindorpweg, Van Beuningenlaan, Stinus Blomlaan en de Woudenbergseweg. Het ontwerpbesluit vindt u in bijlage 17 bij het ontwerpinpassingsplan.

Terinzagelegging

Het ontwerpinpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen ligt samen met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, met ingang van 19 juni 2020 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. De stukken zijn tijdens de gebruikelijke openingstijden in te zien aan de balie van:

- het provinciehuis van Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht;

- het gemeentehuis van Utrechtse Heuvelrug, Kerkplein 2 te Doorn.

Daarnaast is het ontwerpinpassingsplan Spooronderdoorgang Maarsbergen met het daarbij behorende ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder raadpleegbaar op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl, het plan heeft de ID-code: NL.IMRO.9926.IP1709N226Maarsber-OW01.

Zienswijze indienen over het ontwerpinpassingsplan

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan eenieder een zienswijze indienen over het ontwerpinpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen bij Provinciale Staten van Utrecht. Dit kan:

Per post: Provinciale Staten van Utrecht, t.a.v. de Griffier van de Commissie RGW, Postbus 80300, 3508 TH te Utrecht. Onder vermelding van “zienswijze ontwerpinpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen”.

Per email: zienswijzemaarsbergen@provincie-utrecht.nl 

Per formulier op de website: https://www.provincie-utrecht.nl/loket/ter-inzage

Telefonisch: hiervoor kunt u een afspraak maken met het secretariaat van de afdeling Stedelijke Leefomgeving van de provincie Utrecht tel. (030) 258 9011.

Zienswijze indienen over het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

U kunt uw zienswijze schriftelijk, telefonisch of digitaal indienen bij de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD).

Per post: RUD Utrecht, Postbus 85242, 3508 AE Utrecht ovv zaakkenmerk Z-AD-2019-6671.

Per email: info@rudutrecht.nl ovv zaakkenmerk Z-AD-2019-6671

Telefonisch: op afspraak via 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Hiervan wordt een kort verslag gemaakt.

Hoorzitting

Op 1 juli is er gelegenheid om uw zienswijze over het ontwerpinpassingsplan mondeling aan Provinciale Staten toe te lichten in een online hoorzitting via Microsoft Teams. De hoorzitting begint om 19.00 uur met het horen van de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug. Vanaf 19.30 uur kunt u uw zienswijze toelichten. U dient zich hiervoor aan te melden door een mail te sturen naar: zienswijzemaarsbergen@provincie-utrecht.nl. U kunt ook als toehoorder aanwezig zijn. Ook hiervoor dient u zich aan te melden via bovenstaand emailadres. Aanmelden kan t/m 28 juni. Na aanmelding ontvangt u een link die u toegang geeft tot de hoorzitting.

Verdere procedure

Alle zienswijzen over het ontwerpinpassingsplan worden verwerkt in een zienswijzennota. Provinciale Staten betrekken de ingediende zienswijzen bij hun besluitvorming over de vaststelling van het inpassingsplan. Naar verwachting vindt de besluitvorming hierover plaats eind 2020.

Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Informatie

- Voor meer informatie over het ontwerpinpassingsplan kunt u contact opnemen met dhr. R. van Duinkerken of mw. A. Heinhuis van het domein Stedelijke Leefomgeving van de provincie Utrecht op respectievelijk telefoonnummer 06 – 52 76 97 21 of 06 – 52 76 95 53.

- Heeft u vragen over het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, dan kunt u contact opnemen met de RUD Utrecht via telefoonnummer 06-55498013 of info@rudutrecht.nl. Wilt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk (Z-AD-2019-6671) vermelden?