Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2020, 32468Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Parapluplan datacenters

Logo Haarlemmermeer

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Parapluplan datacenters met de planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGhlmdatacenters0-B001 ter inzage wordt gelegd.

Het ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan Parapluplan datacenters is een zogenaamd paraplubestemmingsplan. Een paraplubestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van meerdere geldende plannen tegelijk. Een dergelijk bestemmingsplan past de bestaande regeling van de bestemmings-, wijzigings- en uitwerkingsplannen die herzien worden slechts op één aspect aan, namelijk door het opnemen van een actuele regeling voor het toestaan en uitsluiten van datacenters. Het paraplubestemmingsplan bestrijkt nagenoeg het gehele grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer.

Het paraplubestemmingsplan legt de ruimtelijk-relevante aspecten van het Datacenterbeleid gemeente Haarlemmermeer vast. Het paraplubestemmingsplan wijst daartoe onder andere specifieke gebieden aan voor datacenters. De aangewezen gebieden in het paraplubestemmingsplan zijn PolanenPark, Corneliahoeve en Schiphol-Rijk. Het paraplubestemmingsplan bevat ook een verwijzing naar het Datacenterbeleid gemeente Haarlemmermeer voor de inrichting van onbebouwde gronden nabij datacenters.

Het Datacenterbeleid gemeente Haarlemmermeer is nog niet vastgesteld ten tijde van deze terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, een eerste behandeling van de hoofdpunten van het beleid zal naar verwachting op 25 juni in een raadssessie en op 2 juli 2020 in de raad plaatsvinden.

 

Inzien

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/ro

De stukken liggen ook ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp, Raadhuisplein 1. Op afspraak zijn deze dagelijks in te zien van 9 -17 uur. Een afspraak hiervoor maakt u via 0900 – 1852. Het is niet uit te sluiten dat vanwege maatregelen ten aanzien van het coronavirus nadere beperkingen worden gesteld aan het inzien van de stukken op het raadhuis.

Het nog niet vastgestelde Datacenterbeleid gemeente Haarlemmermeer is ter informatie aan de stukken toegevoegd. Dat stuk maakt nadrukkelijk geen onderdeel uit van het ontwerpbestemmingsplan.

De terinzagelegging begint op 23 juni 2020 en duurt zes weken.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan zowel schriftelijk, mondeling als digitaal naar voren brengen.

Schriftelijk kan dit door een brief te sturen aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Mondeling kan dit in het raadhuis te Hoofddorp (zie hiervoor).

Digitaal kan dit met gebruikmaking van DigiD door een formulier in te vullen dat u vindt via de website van de gemeente Haarlemmermeer www.haarlemmermeer.nl/ro.