Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2020, 32268Vergunningen

Kennisgeving ontwerp-vaststellingsbesluit gaswinning Groningen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van vrijdag 19 juni tot en met donderdag 30 juli 2020 ligt het ontwerp-vaststellingsbesluit voor de operationele strategie voor de gaswinning uit het Groningenveld 2020–2021 ter inzage. Iedereen kan op het ontwerp-vaststellingsbesluit reageren door het indienen van een zienswijze.

Waarom dit ontwerp-vaststellingsbesluit?

In noordoost-Groningen vinden door gaswinning aardbevingen plaats. Het kabinet heeft besloten om de gaswinning zo snel als mogelijk te beëindigen. De gaswinning in Groningen is vanaf medio 2022 nul in een gemiddeld jaar. Na 2022 zal het Groningenveld nog enkele jaren nodig zijn als reservebron van gas tijdens een koude winter in combinatie met verstoringen in het gassysteem. De hoogte van de gaswinning wordt jaarlijks middels een vaststellingsbesluit bepaald. Hierbij wordt de gebruikelijke procedure gehandhaafd van advisering, terinzagelegging van het ontwerpbesluit met mogelijkheid tot indiening van zienswijzen en publicatie van het definitieve vaststellingsbesluit.

Wat gaat er gebeuren?

Door een wijziging van de Mijnbouwwet wordt vanaf 2019 jaarlijks een besluit genomen, waarin de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) de operationele strategie vaststelt. In deze operationele strategie staat onder meer aangegeven wat de hoogte van de winning is en op welke manier het Groningenveld wordt geopereerd. De benodigde hoeveelheid Groningengas wordt beschouwd als de sluitpost van de totale vraag naar gas met een lage verbrandingswaarde (laagcalorisch). Er mag niet meer of minder worden gewonnen dan voor leveringszekerheid benodigd is.

Welke procedure wordt gevolgd?

Op grond van artikel 52d, zevende lid, van de Mijnbouwwet en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht doorloopt de Minister van EZK voor dit besluit de uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt het ontwerpbesluit en andere onderliggende stukken van vrijdag 19 juni tot en met donderdag 30 juli 2020 digitaal inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Het besluit en de overige stukken worden gelijktijdig ter inzage gelegd. Op papier kunt u deze stukken in dezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken op de volgende locaties:

 • Gemeente Delfzijl, Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl, 14 05 96

 • Gemeente Loppersum, Molenweg 12, Loppersum, (0596) 54 82 00

 • Gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, Hoogezand, (0598) 37 37 37

 • Provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, Groningen (050) 316 44 16

 • Provincie Drenthe, Westerbrink 1, Assen T (0592) 36 55 55

Ga, voor u een bezoek brengt aan één van deze locaties, na welke maatregelen de locaties hebben getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Informatieavonden

Het Ministerie van EZK organiseert diverse informatieavonden. Medewerkers van het ministerie en de adviseurs geven u graag toelichting op het ontwerpbesluit, de adviezen en de zienswijzeprocedure. Vanwege de maatregelen om besmetting met het coronavirus tegen te gaan, vinden deze informatieavonden dit jaar online plaats. Kijk voor actuele informatie op: www.bureau-energieprojecten.nl

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. In een zienswijze laat u weten wat u vindt van het ontwerpbesluit. U kunt hierbij denken aan:

 • Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?

 • Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

 • Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

 • Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van het ontwerpbesluit of de onderliggende stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten. Alleen als u een zienswijze op het ontwerp van een besluit heeft ingediend, kunt u later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt een zienswijze indienen van vrijdag 19 juni tot en met donderdag 30 juli 2020. Dat kan op verschillende manieren:

 • Bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Gaswinning Groningen’. U kunt niet reageren per e-mail.

 • Per post door een brief te sturen naar Bureau Energieprojecten Inspraakpunt Gaswinning Groningen Postbus 142 2270 AC Voorburg. Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen.

 • Voor het opnemen van mondelinge zienswijzen kunt op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur bellen met Bureau Energieprojecten op 070 379 89 79.

Wat is de verdere procedure?

De ontvangen zienswijzen, reacties en adviezen worden betrokken bij het vaststellen van het definitieve besluit in september 2020. Het definitieve besluit komt ter inzage te liggen.

Dit wordt aangekondigd in onder andere de Staatscourant, in huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. Alleen als u nu een zienswijze indient, kunt u later beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over gaswinning Groningen en alle bijbehorende stukken vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen op 070 379 89 79.