Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2020, 3224VergunningenGemeente Heerhugowaard - ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder - Lindenlaan en Zilverlindepad, Heerhugowaard

Logo Heerhugowaard

Het college heeft het voornemen een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van in totaal 31 woningen en commerciële ruimte aan de Lindenlaan en Zilverlindepad. Het college maakt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 110a van de Wet geluidhinder bekend dat zij het voornemen heeft een hogere waarde vast te stellen van 62 dB voor de geluidbron Middenweg en 56 dB voor de geluidbron Beukenlaan.

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai vanaf de Beukenlaan en de Middenweg op de geplande bebouwing hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. Het college kan onder voorwaarden een hogere waarde vaststellen.

Inzagetermijn

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage. U kunt digitaal de stukken inzien via https://www.heerhugowaard.nl/ter-inzage-liggende-stukken/. Of u kunt terecht aan het omgevingsloket in het gemeentehuis. Ook daar kunt u de stukken digitaal inzien.

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.

Indien u dit schriftelijk wilt doen, dient u uw zienswijze te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.

Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij onze contactpersoon, mevr. S. Smit-Praat, tel: 06-10412624.

 

Heerhugowaard, 14 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.

03OV05S