Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerStaatscourant 2020, 32181Ruimtelijke plannenVastgesteld crisis- en herstelwet bestemmingsplan Tuinen van Zandweerd, beeldregiedocument Op je stek, besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai en besluit op de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Tuinen van Zandweerd te Deventer

Logo Deventer

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat van 18 juni tot en met 30 juli 2020 voor een ieder ter inzage ligt het bij raadsbesluit van 13 mei 2020 gewijzigd vastgestelde

 

- Chw-Bestemmingsplan Tuinen van Zandweerd;

- Beeldregiedocument Op je stek

 

En gezamenlijk hiermee het door het college van burgemeester en wethouders op 28 januari 2020 vastgestelde

- Besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai en;

- De vastgestelde Reactienota zienswijzen en;

Het door het college van burgemeester en wethouders op 9 juli 2019 vastgestelde

- Besluit op de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling.

 

 

Inhoud

Bestemmingsplan

Op de locatie van 'Park Zandweerd' wil de gemeente Deventer een nieuwe duurzame, ontspannen, gezonde en natuur-inclusieve woonwijk realiseren voor 150 woningen. Deze nieuwe woonwijk, genaamd De Tuinen van Zandweerd voor met name zelf- en samenbouwers komt op de plek waar voorheen een kunstijsbaan, een sporthal, een parkeerterrein, groen en enkele sportvelden lagen. Het geldende bestemmingsplan "Actualisering overige bestemmingsplannen" staat deze ontwikkeling niet toe, wat aanleiding was om dit Crisis- en herstelwet bestemmingsplan op te stellen.

 

Bij deze ontwikkeling staat een vraaggerichte benadering centraal met aandacht voor bijzondere doelgroepen. De onderlinge verdeling aan woningtypen en -klassen vindt plaats in een verhouding zoals deze door geïnteresseerden zelf zijn aangebracht. Er is CPO mogelijk, sociale huur, tiny houses, gestapeld wonen en zelf- en samenbouw (vrijstaand, 2-1 kap en rijtjeswoningen). Het plan kent bijzondere duurzaamheidsambities, waaronder het Natuurinclusief bouwen en het mogelijk gebruik van restwarmte van de RWZI, door aanleg van een slim warmtenet. Autogebruik wordt ontmoedigd door parkeren op afstand, het verblijven en recreëren wordt gestimuleerd door een bijzonder groene inrichting en wonen aan een tuinpad.

 

Er is bewust gekozen voor een globaal Crisis- en herstelwetbestemmingsplan om de ambities in te kunnen verwerken en mogelijk te maken. Hoewel er een zekere mate van vrijheid is in de ontwerpen van de woningen zijn er wel bouwregels, en kaders voor de beeldregie opgenomen. Om zeker te zijn dat er maatregelen genomen worden voor natuurinclusief bouwen is er in het Chw-bestemmingsplan een puntensysteem opgenomen. Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning moet er voldaan worden aan het behalen van een aantal punten voor natuurinclusieve maatregelen.

 

Op 30 januari 2019 en 22 mei 2019 heeft de Raad respectievelijk de ruimtelijke en financiële kaders en de grondexploitatie vastgesteld. Op 9 juli 2019 heeft het college een besluit genomen op de Aanmeldnotitie besluit m.e.r., waarmee is bepaald dat geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, die het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maken.

 

Ten behoeve van het bestemmingsplan is een Besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai genomen vanwege het geluid afkomstig van het verkeer op de Rembrandtkade. Voor de beoogde appartementen aan de Rembrandtkade is het dus nodig extra gevelisolatie toe te passen om te voldoen aan de wettelijk toegelaten maximale geluidniveau-binnenwaarde.

 

Vanwege het geluid van het sportveldencomplex op de nieuw beoogde woningen is een richtwaarde van de VNG van 50 dB(A) van toepassing. Het bevoegd gezag kan met een goede motivering een hogere waarde toelaatbaar achten als sprake is van een goed woon- en leefklimaat. De onderbouwing hiervoor is opgenomen in de bestemmingsplantoelichting.

 

Op 16 juli 2019 heeft het College ingestemd met het ter inzage leggen van het ontwerp Crisis- en herstelwet bestemmingsplan Tuinen van Zandweerd en het beeldregiedocument "Op je stek" (bijlage 4 van de bestemmingsplanregels) als toetsingskader voor welstand. Deze stukken hebben samen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage gelegen van donderdag 8 augustus tot en met 19 september 2019.

 

Uitsluitend op het ontwerp Chw-bestemmingsplan zijn zes zienswijzen ingediend. De zienswijzen leiden tot één wijziging van de bestemmingsplanverbeelding. De overlegreacties leiden niet tot een wijziging van het bestemmingsplan. Naar aanleiding van de zienswijzen en reacties en vanwege actualiteiten in de wet- en regelgeving is het bestemmingsplan ook op enkele punten ambtshalve aangevuld en gewijzigd. Voor een compleet overzicht verwijzen wij u naar de "Reactienota zienswijzen".

 

Het College heeft ingestemd met de Reactienota zienswijzen en heeft het Besluit hogere grenswaarden vastgesteld. Het Chw-bestemmingsplan ‘Tuinen van Zandweerd’ en het beeldregiedocument ‘Op je stek’ zijn vastgesteld door de raad op 13 mei 2020.

 

Beeldkwaliteitplan

Voor dit bestemmingsplan wordt niet gewerkt met een uitgewerkt beeldkwaliteitplan. Wel is een beeldregiedocument “Op je stek” vastgesteld met enkele basale hoofdlijnen voor beeldkwaliteit.

 

Besluit hogere grenswaarden bestemmingsplan

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Rembrandtkade op meerdere gevels in het plangebied hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Dit neemt niet weg dat ter plaatse een goed woon- en leefklimaat mogelijk is. Op grond van het gemeentelijk geluidbeleid is de meest gunstige maatregel hier om een hogere grenswaarde vast te stellen. Bij de bouw van deze woningen dient dan te worden voorzien in voldoende gevelisolatie om te komen tot de wettelijk maximaal toegestane binnenwaarde van 33 dB.

 

Besluit op de aanmeldnotitie

Het college van burgemeester en wethouders heeft een "Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling" opgesteld en heeft voor de beoordeling hiervan advies ontvangen van de Omgevingsdienst IJsselland. Hieruit komt naar voren dat geen belangrijke nadelige milieugevolgen optreden en er dus geen m.e.r.(beoordeling) nodig is. Het College van B&W hebben op 9 juli 2019 besloten dat geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden.

 

Het Chw-bestemmingsplan en de Uitgangspunten voor beeldkwaliteit zoals beschreven in het beeldregiedocument “Op je stek” zijn vastgesteld op 13 mei 2020.

 

Inzien

Het gewijzigd vastgestelde Chw-bestemmingsplan, inclusief het beeldregiedocument “Op je stek”, het besluit hogere grenswaarden en besluit op de aanmeldnotitie kunt u inzien op:

• http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0150.P368-VG01

• De digitale bestanden van het Chw-bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op

http://ruimtelijkeplannen.deventer.nl/plans/NL.IMRO.0150.P368-/NL.IMRO.0150.P368-VG01/

 

Het gewijzigd vastgestelde Chw-bestemmingsplan, het beeldregiedocument, het besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai en het besluit op de aanmeldnotitie kunt ook u inzien op:

• http://www.deventer.nl/bestemmingsplannen onder het kopje ‘in procedure zijnde bestemmingsplannen’.

 

Ook kunt u het bestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden bij:

• Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

In verband met de maatregelen tegen het coronavirus kunt u alleen op afspraak naar het stadhuis komen. Kijk voor de voorwaarden en informatie op de pagina Contact.

 

 

Reageren

Het gewijzigd vastgestelde Chw-bestemmingsplan ‘Tuinen van Zandweerd’ inclusief bijbehorende documenten en het vastgestelde beeldregiedocument liggen van donderdag 18 juni tot en met donderdag 30 juli 2020 ter inzage.

 

Vanaf vrijdag 19 juni tot en met donderdag 30 juli 2020 kan beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

 

• een belanghebbende die een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend;

• een belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan dan wel het ontwerp beeldkwaliteitplan bij de gemeente kenbaar te maken.

 

Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

 

Op het Besluit op de Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling staat geen beroepsmogelijkheid meer open.