Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk OnderzoekStaatscourant 2020, 3192Overig

Besluit van het bestuur van NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen en NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen van 6 december 2019 tot wijziging van de call for proposals NWO-Talentprogramma Veni 2020

Het Domeinbestuur ENW en het Domeinbestuur TTW;

gelet op artikel 6, vierde lid, van de Wet op de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en artikel 2.1.2, eerste lid, van de NWO Subsidieregeling 2017;

gelet op artikel 6.3, eerste en tweede lid, van het Bestuursreglement NWO 2017, alsmede artikel 3.1, eerste en derde lid, en artikel 4.2, eerste lid, van het Domeinreglement ENW 2017 / artikel 4.2, eerste lid, van het Domeinreglement TTW 2017;

overwegende dat in de Call for proposals NWO-Talentprogramma Veni 2020, in de Staatscourant gepubliceerd op 26 juni 2019, nr. 35105, aanpassingen noodzakelijk zijn met betrekking tot de extra middelen die beschikbaar zijn ter verbetering van de genderbalans in de onderzoeksvelden van de exacte en natuurwetenschappen, alsmede de technische en toegepaste wetenschappen;

BESLUIT:

ARTIKEL 1

De call for proposals NWO-Talentprogramma Veni 2020 te wijzigen als volgt:

a. in paragraaf 1.2, wordt de tekst:

“Daarnaast is er 1,5 miljoen euro voor de domeinen TTW en ENW beschikbaar voor het honoreren van additionele voorstellen van vrouwelijke aanvragers in de Veni-ronde 2020.”

gewijzigd in:

“Daarnaast zijn er aanvullende middelen voor de domeinen TTW en ENW beschikbaar voor het honoreren van additionele voorstellen van vrouwelijke aanvrager. Voor de Veni-rondes 2020 t/m 2022 is hiervoor 2 miljoen euro per ronde beschikbaar en vanaf 2023 1,5 miljoen euro.”

b. in paragraaf 2.2, wordt de tekst:

“We nodigen vrouwelijke onderzoekers nadrukkelijk uit om voorstellen in te dienen. De vertegenwoordiging en doorstroom van vrouwen in de wetenschap loopt helaas sterk achter bij die van mannen. NWO en het Ministerie van OCW spannen zich gezamenlijk met de KNAW, VSNU en Nederlandse universiteiten in om dit te doorbreken, zodat het percentage vrouwelijke aanvragers uiteindelijk ten minste gelijk is aan het percentage vrouwelijke onderzoekers in de doelgroep.

NWO streeft ernaar dat de honoreringspercentages voor vrouwelijke aanvragers gemiddeld en in meerjarig perspectief ten minste gelijk zullen zijn aan die van mannelijke aanvragers. Bij een ex aequo prioritering van twee of meer aanvragen wordt de voorkeur gegeven aan het voorstel van een vrouwelijke aanvrager.

Daarnaast zijn er extra middelen beschikbaar ter verbetering van de genderbalans in de onderzoeksvelden van de domeinen TTW en ENW (zie paragraaf 1.2). Met deze middelen worden tot maximaal zes extra voorstellen van vrouwelijke onderzoekers gehonoreerd. Voor deze extra middelen komen in aanmerking de voorstellen waarvan de kwalificatie na de interviews minimaal zeer goed is en die niet uit het budget voor het Talentprogramma Veni 2020 kunnen worden gehonoreerd.”

gewijzigd in:

“We nodigen vrouwelijke onderzoekers nadrukkelijk uit om voorstellen in te dienen. De vertegenwoordiging en doorstroom van vrouwen in de wetenschap loopt helaas sterk achter bij die van mannen. NWO en het Ministerie van OCW spannen zich gezamenlijk met de KNAW, VSNU en Nederlandse universiteiten in om dit te doorbreken, zodat het percentage vrouwelijke aanvragers uiteindelijk ten minste gelijk is aan het percentage vrouwelijke onderzoekers in de doelgroep.

NWO streeft ernaar dat de honoreringspercentages voor vrouwelijke aanvragers gemiddeld en in meerjarig perspectief ten minste gelijk zullen zijn aan die van mannelijke aanvragers. Bij een ex aequo prioritering van twee of meer aanvragen wordt de voorkeur gegeven aan het voorstel van een vrouwelijke aanvrager.

Daarnaast zijn er extra middelen beschikbaar ter verbetering van de genderbalans in de onderzoeksvelden van de domeinen TTW en ENW (zie paragraaf 1.2). Met deze middelen worden tot maximaal acht extra voorstellen van vrouwelijke onderzoekers gehonoreerd. Voor deze extra middelen komen in aanmerking de voorstellen waarvan de kwalificatie na de interviews minimaal zeer goed is en die niet uit het budget voor het Talentprogramma Veni 2020 kunnen worden gehonoreerd.”

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in de Staatscourant, en werkt terug tot en met 26 juni 2019.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Wijzigingsbesluit call for proposals NWO-Talentprogramma Veni 2020 Stimulering vrouwelijke onderzoekers december 2019’.

Den Haag, 6 januari 2020

namens het Domeinbestuur ENW, A. Steenbruggen domeindirecteur ENW

Utrecht, 6 januari 2020

namens het Domeinbestuur TTW, H. Nijhuis domeindirecteur TTW