Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelStaatscourant 2020, 3177Ruimtelijke plannenOntwerp Bestemmingsplan “Dalweg 6 Hapert”

Logo Bladel

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp bestemmingsplan “Dalweg 6 Hapert” ter inzage ligt.

 

Inhoud

Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op wijzigen bestemming ‘Agrarisch-Agrarisch bedrijf 1’ naar ‘Bedrijf’ met aanduiding 'bedrijfsverzamelgebouw’.

Het is gelegen op het kadastraal perceel bekend gemeente HGL04, sectie G, nummer 1709, plaatselijk bekend Dalweg 6 in Hapert.

Het bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding.

 

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt van 16 januari tot en met 26 februari 2020 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Markt 21 te Bladel. U kunt daar terecht op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

U kunt de stukken ook inzien via internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plan kent het identificatienummer: NL.IMRO.1728.BPG0059dalweg6-ONTW.

 

Indienen zienswijzen

Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke reactie moet u sturen naar de gemeenteraad van Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel.

In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel van het ontwerpplan deze betrekking heeft.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KCC of de heer T. van Rijssel van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636). Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.