Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2020, 31495Ruimtelijke plannenRectificatie Ontwerpbestemmingsplan Balk – De Timpe 51A

Logo De Fryske Marren

Met ingang van vrijdag 12 juni 2020 ligt gedurende 6 het ontwerpbestemmingsplan Balk – De Timpe 51A met bijbehorende stukken ter inzage.

 

Plangebied

Het perceel ligt aan De Timpe, tussen de huisnummers 53 en 51. De kadastrale aanduiding van het perceel is gemeente Balk, Sectie A, nummer 2761.

 

Doel

Het doel is het planologisch mogelijk maken van een woning op het bovengenoemde perceel. Het perceel heeft een woonbestemming, maar een bouwvlak waarbinnen een woning gerealiseerd kan worden, ontbreekt.

 

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

De servicepunten in Balk en Lemmer zijn gesloten in verband met de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is

NL.IMRO.1940.BPBLK20DETIMPE51A-ON01

 

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk: Schrijf een brief aan het college van Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

 • 1.

  ontwerpbestemmingsplan Balk – De Timpe 51A

 • 2.

  waarom u een zienswijze indient

 • 3.

  de datum

 • 4.

  uw naam en adres

 • 5.

  uw handtekening

Mondeling: U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 10 juni 2020

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,