Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornStaatscourant 2020, 3115VerkeersbesluitenVerkeersbesluit afsluiten aansluiting Het Bergje - Jachtlaan en aanleg ventweg

Logo Apeldoorn

Nr. 2019-616137

 

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn;

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW).

Overwegende:

dat Het Bergje en de Jachtlaan gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Apeldoorn;

dat Het Bergje en de Jachtlaan in beheer zijn bij de gemeente Apeldoorn;

dat de bovengenoemde wegen, wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde weg;

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn in het mandaat- en volmachtregister van de eenheid Beheer & Onderhoud d.d. 14 januari 2019 gemandateerd is aan de teammanager Regie en Beheer;

dat Het Bergje aansluit op de Jachtlaan;

dat aan beide zijden van de Jachtlaan vrijliggende fietspaden zijn gelegen;

dat op bovengenoemd kruispunt een fietsoversteek mogelijkheid is inbegrepen;

dat middelbare scholieren van het Christelijk Lyceum aan de Jachtlaan verschillende toegangspaden hebben via Het Bergje, de Jachtlaan en de Vliegerlaan;

dat er verkeersonveiligheidsproblematiek ontstaat door overstekende fietsers i.r.t. kruisend gemotoriseerd verkeer op het kruispunt Het Bergje – Jachtlaan;

dat er op ca. 10 meter ten westen van het benoemde kruispunt op de Jachtlaan een aparte oversteekplaats voor fietsers en voetgangers is gelegen;

dat de aanwezigheid van beide oversteekmogelijkheden rondom de kruispunten Jachtlaan – Het Bergje en Jachtlaan – Schuttersweg in combinatie met de uitritten van de percelen aan de Jachtlaan zorgen voor een onduidelijk verwachtingspatroon voor gemotoriseerd verkeer op de Jachtlaan;

dat onduidelijke verwachtingspatroon betreft het oversteekgedrag en de voorkeurslocatie van fietsers per rijrichting en gewenste rijrichting, zoals te voorspellen door gemotoriseerd verkeer op de Jachtlaan;

dat oneigenlijk gebruik van de uitritten van percelen aan de Jachtlaan door fietsers, extra zorgt voor verkeersonveilige situaties, doordat het verwachtingspatroon van gemotoriseerd verkeer op en de weginrichting van de Jachtlaan niet stroken met het in de praktijk vertoonde oversteekgedrag van fietsers;

dat om de onduidelijkheid in de oversteekmogelijkheden van fietsers over de Jachtlaan te verminderen, het aantal oversteekmogelijkheden navenant te verkleinen;

dat zo het kruispunt van Het Bergje op de Jachtlaan fysiek komt te vervallen;

dat om Het Bergje niet doodlopend te laten zijn het huidige westelijke, vrijliggende fietspad wordt omgevormd tot ventweg;

dat de omvorming van het huidige, vrijliggende, westelijke fietspad wordt uitgevoerd door de huidige 30x30-tegels te vervangen door klinkers en dat de trottoirband wordt vervangen door onderbroken lengtemarkering, ter afscheiding van het voetpad en de ventweg;

dat ter attentieverhoging van de fiets- en voetgangersoversteek mogelijkheid, waarbij fietsers voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de Jachtlaan, wordt het fietspadgedeelte van die oversteekmogelijkheid in rode tegels uitgevoerd;

dat Het Bergje, vanaf de Vliegerlaan, gesloten wordt verklaard voor vrachtauto’s en bussen;

dat bovengenoemde geslotenverklaring wordt ingesteld, doordat de beperkte ruimte op de in te richten ventweg alsook op het nieuwe kruispunt ventweg – Jachtlaan te krap is voor zulke voertuigen;

dat geen ruime keermogelijkheid realiseerbaar is aan het einde van Het Bergje, voor vrachtauto’s en bussen, opdat enkel een informatiebord van een doodlopende weg gebruikt kan worden;

dat de omvorming tot ventweg inhoudt dat motorrijtuigen anders dan vrachtauto’s en bussen geen doorgang hebben via Het Bergje naar de Jachtlaan;

dat gezien de maximale wegbreedte van de ventweg, die gelijk is aan de breedte van het huidige, vrijliggende, verplichte fietspad, daarop eenrichtingsverkeer wordt ingesteld;

dat de verkeersborden die de start van de 30 km/h- en vergunningsparkeerzone aangeven op Het Bergje worden verwijderd, vanwege het opheffen van de aansluiting op de Jachtlaan;

dat de verkeersborden die het einde van de 30 km/h- en vergunningsparkeerzone aangeven op Het Bergje worden verplaatst naar het einde van de ventweg;

dat ter bestrijding van het oneigenlijk gebruik van de uitritten van de percelen aan de Jachtlaan, te weten die van de percelen Jachtlaan 94, 96 en 98, deze met de aanleg van de ventweg worden opgeheven;

dat de privé-oprijlanen van die specifieke percelen worden ontsloten via de ventweg;

dat de eenrichtingsmaatregel zodoende enkel geldt ten noorden van perceel Jachtlaan 96;

dat het hier geschetste wegontwerp is besproken in een bewonersavond;

de woordvoerder van de gehoorde bewoners kanttekeningen plaatst bij het gepresenteerde wegontwerp;

dat de geplaatste kanttekeningen zich richten op de inrichting van de ventweg en op de keuze voor het niet fysiek afsluiten/doodlopend maken van Het Bergje;

dat uit eerdere verkeerstellingen is gebleken dat slechts enkele tientallen verkeersbewegingen gebruikmaken van het kruispunt Het Bergje – Jachtlaan;

dat ter verificatie van de keuze voor het niet fysiek afsluiten van Het Bergje en het instellen van eenrichtingsverkeer op de ventweg dus een verkeerstelling voor en na realisatie van het hier geschetste wegontwerp wordt uitgevoerd;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen of verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 15 lid 2 van de WVW 1994 voor het aanbrengen of verwijderen van infrastructurele maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de genoemde verkeersmaatregelen strekken tot  het verzekeren van de veiligheid op de weg, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan alsmede het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de korpschef van de politie, Eenheid Oost Nederland;

dat de politie een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit.

 

BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn besluit:

 

 • 1.

  door het verwijderen van de borden A1 en E9, beide te weten de zonevariant, van Bijlage I van het RVV 1990, op Het Bergje in westelijke richting vanaf de Jachtlaan, de maximumsnelheid van 30 km/h en de vergunningshoudersparkeerzone, door onderborden aangegeven geldend van 10:00 – 15:00 uur voor de categorie bb op te heffen vanaf die aansluiting;

 • 2.

  door het verplaatsen van de borden A1 en E9 van Bijlage I van het RVV 1990, beide te weten de beëindiging van hun respectievelijke zones, van de aansluiting van Het Bergje op de Jachtlaan naar het einde van de ventweg, ter hoogte van perceel Jachtlaan 100;

 • 3.

  door het plaatsen van het bord C2 van Bijlage I van het RVV 1990 de ventweg vanaf de Jachtlaan in noordelijke richting gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, door een onderbord aangegeven als ingaand na 15 m;

 • 4.

  door het plaatsen van bord C4 van Bijlage I van het RVV 1990 als eenrichtingsweg in te stellen de ventweg van de Jachtlaan;

 • 5.

  door het plaatsen van het bord C7b van Bijlage I van het RVV 1990 gesloten te verklaren voor vrachtauto’s en bussen, Het Bergje in oostelijke richting vanaf de Vliegerlaan;

 • 6.

  door het plaatsen van de borden G11 van Bijlage I van het RVV 1990 het oostelijke, vrijliggende pad aan te wijzen als verplicht fietspad en het westelijke, vrijliggende pad ten zuiden van perceel 100 ook als verplicht fietspad aan te wijzen;

 • 7.

  door het plaatsen van het bord G12 van Bijlage I van het RVV 1990 het westelijke, vrijliggende, verplichte fietspad te beëindigen ter hoogte van de aansluiting met Het Bergje, in zuidelijke richting.

Apeldoorn, 23 december 2019

namens de burgemeester en wethouders van Apeldoorn

Erwin Knijnenburg

Teammanager

Mededelingen

Bezwaarclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift. Indien u uw bezwaarschrift per post verstuurt raden wij u aan een kopie van dit besluit mee te sturen.

Bijlage