Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaardStaatscourant 2020, 30926VerkeersbesluitenAdministratief ijkmoment verkeersbesluiten Doornenburg

Logo Lingewaard

 

 

Bevoegdheid

Burgemeester en wethouders van Lingewaard

 

Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en paragraaf 7b van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaard 2014, zijn wij bevoegd dit ver-keerbesluit te nemen.

 

Vereiste van het besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit admini-stratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onder-borden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

De gemeente Lingewaard wil de verkeersbesluiten die betrekking hebben op de verkeersmaat-regelen in de kern Doornenburg op orde brengen. Momenteel is onvoldoende duidelijk of alle benodigde verkeersbesluiten in de kern Doornenburg op de juiste manier zijn vastgesteld en gepubliceerd.

 

Doelstelling

Met het verkeersbesluit wordt beoogd:

– Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

– Het beschermen van weggebruikers en passagiers;

– Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

– Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 

Motivering

De gemeente Lingewaard wil dat de diverse verkeersmaatregelen binnen de gemeente zijn afgedekt door een verkeersbesluit en dat deze administratief op orde zijn. Dit zodat er geen onzekerheid meer hoeft te bestaan of een verkeersteken wel is geplaatst op basis van een ver-keersbesluit.

 

In de gehele gemeente Lingewaard is het gewenst om overbodige verkeersborden te verwijde-ren. Voor het saneren van verkeersborden zijn saneringsrichtlijnen opgesteld. Aan de hand van deze richtlijnen zijn de betreffende verkeersborden allen verkeerskundig beoordeeld. Voor een groot aantal verkeersborden is gebleken dat de bebording overbodig is omdat uit het wegbeeld ter plaatse al blijkt wat het gewenste verkeersgedrag is. In sommige gevallen gaat het om een foutief geplaatst bord. Door het verwijderen van overbodige borden wordt een verkeersveilige, eenduidige en begrijpelijke verkeersinfrastructuur gerealiseerd, waarbij de overgebleven ver-keersmaatregelen door de weggebruikers worden begrepen en als noodzakelijk worden geac-cepteerd. Verder wordt met het saneren van borden de horizonvervuiling tegengegaan, de kwa-liteit van de openbare ruimte verbeterd en wordt bespaard op het beheer en onderhoud van borden.

 

Belangenafweging

Het belang van de vrijheid van verkeer blijft bestaan. Het betreft veelal overbodig of foutief ge-plaatste borden.

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de korpschef van het regionaal politiekorps Gelderland midden, district Betuwe of diens gemandateerde.

 

Besluiten

 

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij om:

 

1. door het plaatsen van de borden A1(zone) en A2(zone) van Bijlage I van het RVV 1990 de maximumsnelheid binnen de kom van Doornenburg in te stellen op 30 km/uur, met uitzondering van:

a. De van der Schuerenweg, Pannerdenseweg, Groenestraat, De Slink en Duistere-straat;

 

2. door het plaatsen van de borden B1 en B6 van Bijlage I van RVV 1990 aan te wijzen als voorrangsweg:

a. de Pannerdenseweg (tussen De van der Schuerenweg en Duisterestraat);

b. De van der Schuerenweg;

 

3. door het plaatsen van de borden B4, B5 en B6 van Bijlage I van RVV 1990 en haaientan-denmarkering de kruising van de Duisterestraat met de volgende straten aan te wijzen als voorrangskruisingen, waarbij de Duisterestraat voorrang heeft op genoemde wegen:

a. de Rijnstraat;

b. de Vlastenstraat.

 

4. Door realisatie van een uitritconstructie, de kruising van de Duisterestraat met de vol-gende straten aan te wijzen als voorrangskruisingen, waarbij de Duisterestraat voorrang heeft op genoemde wegen:

a. de Slangenburgstraat;

b. de Scherpe Hoek

c. de Langerakstraat;

 

5. door het plaatsen van de borden E6 van Bijlage I van het RVV 1990 als algemene ge-handicaptenparkeerplaats aan te wijzen:

a. een parkeerplaats tegenover de ingang van het Ontmoetingscentrum van de Sint Maartenstraat;

b. twee parkeerplaatsen ter hoogte van het Sint Martinuskerk op het kapelaan Wal-tersplein;

 

6. door het plaatsen van de borden G5 en G6 van Bijlage I van het RVV 1990 als woonerf aan te wijzen:

a. de Scherpe Hoek;

b. De Kamp;

 

7. door het plaatsen van de borden G11 van Bijlage I van het RVV 1990 aan te wijzen als verplicht fietspad:

a. de vrijliggende paden aan beide zijden van de Pannerdenseweg;

b. het vrijliggende pad aan de zuidoost zijde van de van der Schuerenweg;

 

8. door het plaatsen van de borden G12a van Bijlage I van het RVV 1990 aan te wijzen als verplicht fiets/bromfietspad;

a. het vrijliggende pad aan de zuid zijde van de Duisterestraat (kom uit);

b. het vrijliggende pad aan de noordwest zijde van De van der Schuerenweg welke start bij de kruising met de Blauwe hoek;

c. het vrijliggende pad aan de zuid zijde van de Pannerdenseweg (kom uit);

 

9. door het plaatsen van de borden L02 van Bijlage I van het RVV 1990 en de zebramarke-ring aan te wijzen als voetgangersoversteekplaats op de Pannerdenseweg ter hoogte van huisnummer 67a-1.

 

10. Door het plaatsen van de borden F05 en F06 van Bijlage I van het RVV 1990 ter hoogte van de wegversmalling op De van der Schuerenweg om de voorrang te regelen;

 

11. Door het plaatsen van het bord E01 van Bijlage I van het RVV 1990 op het Vijzelpad ivm eenzijdig parkeerverbod t.h.v. de huisnummers 14 t/m 28;

 

12. Door het plaatsen van het bord E02 van Bijlage I van het RVV 1990 op het Vijzelpad i.v.m. tweezijdig stopverbod tussen de Kerkstraat en de brandweerkazerne;

 

13. Door het plaatsen van het bord C01 van Bijlage I van het RVV 1990 en onderbord “uitge-zonderd bestemmingsverkeer en fietsers” op het Kasteelsepad;

 

14. Door het plaatsen van het bord C18-22 van Bijlage I van het RVV 1990 op de Groene-straat i.v.m. een breedtebeperking.

 

 

Bemmel, 1 juni 2020

 

Namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,

 

 

 

T. Pruijn

Teammanager Openbare Ruimte en Vastgoed

 

Bezwaarschrift en voorlopige voorziening

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U dient dan binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaar-schrift in te dienen bij het bestuursorgaan, het college van burgemeester en wethouders. U kunt op twee manieren bezwaar maken, per webformulier en per brief.

 

U kunt online bezwaar maken via een webformulier op www.lingewaard.nl. U komt hier via de zoekopdracht ‘bezwaar maken’. Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift is wel een elektronische handtekening nodig (DigiD). Op genoemde website kunt u lezen hoe u online bezwaar kunt maken.

15.

U kunt ook nog steeds per brief een bezwaar indienen. In die brief, een bezwaarschrift, zet u in ieder geval het volgende: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waar-tegen u bezwaar maakt en de reden van het bezwaar (motivering). U dient het bezwaarschrift ook te ondertekenen met uw handtekening. Deze brief kunt u sturen naar college van burge-meester en wethouders, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.

 

Het indienen van een bezwaarschrift kost u geen geld.

 

Het bezwaarschrift stopt de werking van het besluit niet. Om de werking van een besluit tijdelij-ke te stoppen, dus te laten schorsen, is een beslissing van de Voorzieningenrechter nodig. Er moet wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Hiervoor moet u dan een verzoek om voor-lopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Het adres hiervan is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen via de website www.rechtspraak.nl. Indienen van een verzoek om voorlo-pige voorziening gebeurt tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift of kort daarna. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

 

Tegen dit besluit kunnen eventueel ook andere belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.