Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2020, 30453VerkeersbesluitenVerkeersbesluit parkeerverbod instellen op de Zandweg ter hoogte van caravanpark Sirjansland te Sirjansland, gemeente Schouwen-Duivenland

Logo Waterschap Scheldestromen

 

De Programmamanager Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)

Overwegingen ten aanzien van het besluit

- dat de Zandweg gelegen is ten zuiden van de kern Sirjansland;

- dat de weg circa 4,5 meter breed is;

- dat in de bermen en gedeeltelijk op de rijbaan langs de Zandweg ter hoogte van caravanpark Sirjansland vaak voertuigen geparkeerd worden;

- dat dit ter hoogte van een flauwe bocht / knik in de weg plaatsvindt;

- dat tegemoetkomend verkeer elkaar hierdoor niet ziet aankomen;

- dat door de geparkeerde voertuigen verkeer niet kan uitwijken;

- dat hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan;

- dat in eerste instantie parkeren in de berm door middel van het plaatsen van bordenwordt beperkt;

- dat de situatie ter plaatse gemonitord wordt om te bepalen of, wanneer en in welke vorm fysieke maatregelen in de berm aangebracht moeten worden;

- dat op termijn fysieke maatregelen in de berm worden aangebracht die het parkeren inde berm onmogelijk maken;

- dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

-- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

-- het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

-- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

Als het (fysiek) parkeren in de wegberm niet langer mogelijk is in de berm van de Zandweg, dan ziet men tegemoetkomend verkeer eerder en kan men beter anticiperen (even stilstaan aan de kant van de weg of langzamer rijden o.i.d.). Tevens zal de doorgaande route niet meer worden geblokkeerd door geparkeerde voertuigen.

- dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 18-05-2020);

- dat deze maatregel is voorgelegd aan de gemeente Schouwen-Duivenland en dat de gemeente d.d. 1 mei 2020 heeft ingestemd met de maatregel;

BESLUIT

Tot het instellen van een parkeerverbod op de Zandweg te Sirjansland, door het plaatsen van borden E01 met onderborden OB 501 en OB 502 aan de noordzijde van de weg ter hoogte van de ingang van het caravanpark Sirjansland, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

Middelburg, 26 mei 2020

het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen

Namens deze,

Ing. T. Goossen

programmamanager Wegen

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.