Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2020, 30447VerkeersbesluitenVerkeersbesluit wijzigen van een geslotenverklaring voor alle verkeer op Noorddijk en Duinweg te Retranchement, gemeente Sluis

Logo Waterschap Scheldestromen

 

De Programmamanager Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

Overwegingen ten aanzien van het besluit

- dat de Noorddijk en de Duinweg gelegen zijn aan de rand van de duinen van Retranchement / Cadzand nabij het Zwin;

- dat in deze omgeving op de paden en wegen veel recreatief gefietst wordt;

- dat de Noorddijk gesloten is verklaard voor alle verkeer met uitzondering van fietsers en ontheffingshouders voor de bewoners van Duinweg 1 en de bevoorrading van strandpaviljoen De Zeemeeuw;

- dat de Duinweg in verband met een zeer slecht wegdek, eveneens gesloten is verklaard voor al het verkeer om de veiligheid van de weggebruiker te kunnen garanderen;dat genoemde geslotenverklaring van de Duinweg vanaf de aansluiting met de Noorddijk tot aan Duinweg nummer 1 loopt;

- dat eind 2019 de Noorddijk en de Duinweg gereconstrueerd zijn;

- dat de gereconstrueerde wegen nu circa 4,0 meter brede asfaltwegen zijn;

- dat er op de Duinweg geen sprake meer is van een gevaarlijk of slecht wegdek;

- dat er nu een veilige route onderlangs de duinen is ontstaan;

- dat de route aansluit op diverse recreatieve fietspaden door de duinen;

- dat het wenselijk is dat Noorddijk en Duinweg hier ook deel van gaan uitmaken;

- dat de Noorddijk en Duinweg alleen opengesteld worden voor fietsers en ontheffingshouders, om hen een veilige route onderlangs de duinen te bieden;

- dat de Noorddijk en Duinweg opengesteld worden voor fietsers en ontheffingshouders, door het plaatsen van een onderbord met de tekst uitgezonderd fietsers en ontheffinghouders;dat om overig verkeer te weren er ter hoogte van de Noorddijk met de aansluiting Gerrit van Hoekestraat een fietspaaltje inclusief inleidende markering aangebracht wordt;

- dat de ontheffingshouders een sleutel ontvangen (of reeds in bezit zijn van een sleutel) om ter hoogte van de Gerrit van Hoekestraat de Noorddijk op te kunnen rijden;

- dat de Duinweg tevens afgesloten wordt met fietspaaltjes inclusief inleidende markering ter hoogte van Duinweg nummer 1;

- dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

-- het verzekeren van de veiligheid op de weg. De weg mag alleen bereden worden door fietsers en ontheffingshouders. Hiervoor is voor hen een veilige route onderlangs de duinen gecreëerd;

-- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder. Door enkel het instellen uitbreiden van de uitzonderingen op de gesloten verklaring, wordt gemotoriseerd verkeer niet geweerd. De wegen worden afsloten met fietspaaltjes om te voorkomen dat fietsers overlast ervaren door verkeer wat niet via deze weg mag rijden;

- dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 4 mei 2020);

- dat deze maatregel voorgelegd is aan de gemeente Sluis en de verkeerskundige d.d. 28 april 2020 akkoord heeft gegeven;Vul hier de tekst van de overwegingen in]

BESLUIT

Tot het wijzigen van de geslotenverklaring door op de Duinweg, ter hoogte van de opgang Noorddijk en ter hoogte van Duinweg nummer 1 onder het bord C01 een onderbord “uitgezonderd fietsers en ontheffingshouders” te plaatsen en de onderborden “slecht wegdek en gevaarlijk wegdek” te verwijderen.

 

Middelburg 26-05-2020

het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen

Namens deze,

ing. T. Goossen

programmamanager Wegen

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.