Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoetermeerStaatscourant 2020, 30191Ruimtelijke plannenGemeente Zoetermeer - vastgesteld bestemmingsplan - voorweg 2017 en besluit hogere waarden geluid voor ontwikkellocaties in het bestemmingsplan Voorweg 2017

Logo Zoetermeer

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken ingevolge artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 18 mei 2020 het bestemmingsplan Voorweg 2017 gewijzigd heeft vastgesteld. Daarbij heeft de gemeenteraad tevens besloten om op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen. Ook maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 14 januari 2020 het ‘Besluit hogere waarden geluid voor 10 van de 11 locaties in het bestemmingsplan Voorweg 2017’ gewijzigd hebben vastgesteld.

Toelichting

Bestemmingsplan

Het plangebied Voorweg 2017 is een historisch lint. De Voorwegzone heeft een langgerekte vorm en heeft als centrale assen de Voorweg en de Voorwegwetering. Het gebied ligt tussen de woonbebouwing van de wijken Meerzicht en Buytenwegh. De noordgrens bestaat globaal uit de wijk Buytenwegh en Buytenpark. De zuidgrens ligt langs de Nieuwe Driemanspolder, de wijk Meerzicht en de wijk Driemanspolder. In het oosten wordt het plangebied begrensd door het stadscentrum en in het westen door de grens met de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Voor het plangebied van het bestemmingsplan Voorweg 2017 gelden verouderde planologische regelingen. Met deze bestemmingsplanherziening worden de geldende bestemmingsplannen geactualiseerd, gedigitaliseerd en is het bestemmingsplan afgestemd op het geldende gemeentelijke, provinciale en rijksbeleid. Dit bestemmingsplan maakt daarnaast ook een aantal concrete ontwikkelingen in het plangebied mogelijk. Deze ontwikkelingen betreffen grotendeels kleinschalige woningbouwontwikkelingen van een enkele woning tot circa 15 woningen. Ook maakt het bestemmingsplan het mogelijk om nieuw bedrijfsvloeroppervlak toe te voegen. Op de kavel tussen Gymworld en de Boerderij (Amerikaweg 145) wordt maximaal 1200 m2 bvo aan horeca/gemengde doeleinden mogelijk gemaakt. Ter plaatse van de Annahoeve is in dit bestemmingsplan een gemengde bestemming opgenomen, waardoor een zorginstelling mogelijk wordt gemaakt. Bij Hofstede Meerzigt kan een nieuwe kantoorruimte worden gerealiseerd. Daarnaast worden er ook enkele andere kleinschalige ontwikkelingen mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld kleinschalige bedrijvigheid of uitbreiding van bestaande bedrijven of voorzieningen en/of ruimere gebruiksmogelijkheden. Verder heeft dit bestemmingsplan tot doel om te voorzien in de bescherming van het Beschermd Stadsgezicht Voorweg.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Een aantal zienswijzen heeft aanleiding gegeven tot het aanpassen van de regels en/of de verbeelding van het bestemmingsplan. Ambtshalve zijn de regels en verbeelding ook op een aantal punten gewijzigd. Voor een overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar de bij het raadsbesluit behorende Nota van Aanpassingen Bestemmingsplan Voorweg 2017.

Besluit hogere waarden geluid

In het kader van het opstellen van het bestemmingsplan Voorweg 2017 worden voor maximaal 146 woningen (inclusief circa 100 zorgeenheden in een woonzorgcentrum) de voorkeurswaarden uit de Wet geluidhinder overschreden. Dit is vanwege de geluidbelasting van het wegverkeer op de Voorweg, de Amerikaweg, de Leidschendamseweg, de Europaweg, de Meerzichtlaan en van het railverkeer op de RandstadRail. De hogere waarden voor geluid zijn nodig, omdat op deze locaties de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder wordt overschreden. Op grond van de Wet geluidhinder hebben burgemeester en wethouders de bevoegdheid om in die gevallen een hogere waarde voor geluid vast te stellen dan de voorkeursgrenswaarde. De vastgestelde hogere waarden passen in het ‘Hogere waarden beleid’ en de op 6 juni 2017 vastgestelde ‘afwijkingsregels Hogere waarden beleid.

Het besluit hogere waarden geluid is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbesluit hogere waarden geluid. De wijzigingen zijn omschreven in het besluit hogere waarden voor geluid onder het kopje ‘8. Aanpassingen ten opzichte van het ontwerpbesluit’.

Terinzagelegging vastgestelde besluiten

Het bestemmingsplan, het besluit hogere waarden geluid en bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 juni 2020 ter inzage bij de Omgevingsbalie in het Stadsforum aan het Stadhuisplein 1 te Zoetermeer.

Ook zijn de stukken digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl De rechtstreekse link naar het plan is:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0637.BP00056-0003

Instellen van beroep

Wanneer en door wie?

Met ingang van 13 juni 2020 bestaat gedurende zes weken (tot en met 24 juli 2020) de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Voorweg 2017.

Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend, dan wel kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Verder is het voor belanghebbenden (die wel of geen zienswijze hebben ingediend) mogelijk beroep in te stellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

Ook tegen het ‘Besluit hogere waarden geluid voor 10 van de 11 locaties in het bestemmingsplan Voorweg 2017’ bestaat de mogelijkheid om met ingang van 13 juni 2020 gedurende zes weken (tot en met 24 juli 2020) beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit hogere waarden geluid hebben ingediend, dan wel kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Verder is het voor belanghebbenden mogelijk beroep in te stellen tegen de wijzigingen die burgemeester en wethouders hebben aangebracht bij de vaststelling van het besluit hogere waarden geluid.

Verder kan met ingang van 13 juni 2020 gedurende zes weken door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State tegen het besluit om op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen.

Inhoud beroepschrift

Indien u beroep instelt, moet het beroepschrift worden ondertekend en dient tenminste te bevatten:

 • a.

  uw naam en adresgegevens;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • d.

  de redenen waarom u zich niet met het besluit kan verenigen.

Op het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Voorweg 2017 en op het vastgestelde ‘Besluit hogere waarden geluid voor 10 van de 11 locaties in het bestemmingsplan Voorweg 2017’ is afdeling 2 van hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u de beroepsgronden in het beroepschrift moet opnemen en dat u deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunt aanvullen. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Beroepschrift richten aan

U kunt uw beroepschrift richten aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt ook per fax of via het Digitaal Loket op de website van de Raad van State, www.raadvanstate.nl, beroep instellen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Raad van State.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van de besluiten niet. Om dit te bereiken kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Griffierecht

Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de Raad van State, telefoonnummer 070-4264426.

Inwerkingtreding

De besluiten treden in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepsschrift eveneens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Informatie

In verband met de Corona-maatregelen is de Omgevingsbalie niet op de gebruikelijke tijden geopend.

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u de genoemde stukken inzien, dan kunt u terecht bij de Omgevingsbalie in het Stadsforum, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. U dient een afspraak te maken via het digitale afspraakformulier dat u aantreft en in kunt vullen op www.zoetermeer.nl. Voor het maken van een afspraak kunt u ook bellen naar telefoonnummer 14079.

Deze publicatie is digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente Zoetermeer: https://www.zoetermeer.nl/inwoners/ruimtelijke-plannen_46745/item/bestemmingsplan-voorweg-2017_36041.html

Het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is met bijbehorende stukken digitaal raadpleegbaar op:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0637.BP00056-0003

De bronbestanden zijn beschikbaar gesteld via https://validator.ruimtelijkeplannen.nl/web-roi/index/showManifest?organizationId=zoetermeer&striVersion=STRI2008 (onder NL.IMRO.0637.BP00056-0003).

Zoetermeer, 11 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer,

de secretaris

B.J.D. Huykman

de burgemeester (wnd),

J.P.J. Lokker