Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OssStaatscourant 2020, 3004Ruimtelijke plannenBESTEMMINGSPLAN ‘Partiële Herziening 3 Kom Geffen – 2016’, Oss

Logo Oss

De gemeenteraad van Oss heeft op 19 december 2019 het bestemmingsplan ‘Partiële Herziening 3 Kom Geffen – 2016’ vastgesteld. Hieronder staat wat dit betekent. Ook leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat welke ruimtelijke functies (‘bestemming’) een gebied, terrein of een perceel grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt een bestemmingsplan of men op die grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning vraagt om te bouwen. De gemeente kijkt dan of uw bouwplan in het bestemmingsplan past.

De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. Dit staat in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening.

Waar gaat het bestemmingsplan ‘Partiële Herziening 3 Kom Geffen – 2016’ over?

Op basis van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Partiële Herziening 3 Kom Geffen – 2016’ kan initiatiefneemster een nieuwe woning bouwen in het lint aan de Papendijk ongenummerd (naast 16a) te Geffen. De locatie waar de nieuwe woning komt, is op dit moment gedeeltelijk als (volks)tuin in gebruik. Het betreft een inbreidingslocatie in de kom Geffen.

U kunt het bestemmingsplan en de overige stukken bekijken

U kunt vanaf donderdag 16 januari tot en met donderdag 27 februari 2020 de volgende stukken bekijken:

 • 1.

  het besluit van de gemeenteraad over het bestemmingsplan

 • 2.

  het bestemmingsplan 

U kunt deze stukken bekijken:

 • 1.

  op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

 • 2.

  (op papier en digitaal) bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss; de balie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, op donderdag tot 20.00 uur 

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0828/.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0828.HZ3komgeffen2016-VG01    

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan?

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u hiertegen beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U kunt dit doen van vrijdag 17 januari tot en met donderdag 27 februari 2020. 

U kunt alleen beroep instellen als u:

 • 1.

  belang hebt bij het bestemmingsplan, én

 • 2.

  gereageerd hebt (een zienswijze hebt ingediend) op het ontwerpbestemmingsplan. Hebt u niet gereageerd? Dan kunt u soms toch beroep instellen. U moet dan wel aantonen dat u redelijkerwijs niet hebt kunnen reageren. Dit is bijvoorbeeld het geval als u het niet eens bent met de wijzigingen in het bestemmingsplan in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan. 

U stuurt uw beroepschrift aan:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA DEN HAAG 

U kunt uw beroepschrift ook indienen via het Digitaal loket van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Stelt u uiterlijk 27 februari 2020 beroep in? Dan kunt u de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Dit betekent dat de Voorzieningenrechter een voorlopige uitspraak doet over uw beroep. De Afdeling doet dan later een definitieve uitspraak.

De Voorzieningenrechter kan alleen een voorlopige uitspraak doen als er snel een uitspraak nodig is. 

U moet betalen om beroep in te stellen of een voorlopige voorziening te vragen 

Op de site www.raadvanstate.nl leest u meer over het indienen van een beroepschrift en hoeveel dit kost. 

Wanneer treden het bestemmingsplan en het besluit hogere waarde in werking?

Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarde treden in werking op 28 februari 2020. Maar ze treden nog niet in werking als er iemand vóór 28 februari een verzoek om voorlopige voorziening indient. De inwerkingtreding hangt dan af van de uitspraak van de Voorzieningenrechter.   

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de heer R. van de Rakt van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412.